• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door zijn Kerk zet Christus de zending voort die Hij van de Vader ontvangen heeft. Hij zond de twaalf om het koninkrijk te verkondigen en de mensen op te roepen tot berouw en bekering, tot metanoia Vgl. Mc. 6, 12 .

De verrezen Heer gaf zijn eigen verzoeningsmacht aan hen door: 'Ontvangt de heilige Geest, wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven' (Joh. 20, 22-23). Door de uitstorting van de Geest door Christus bewerkt zet de kerk de prediking van het evangelie voort, waarbij zij de mensen uitnodigt tot bekering en het sacrament van de vergeving van de zonden toedient, waardoor rouwmoedige zondaars verzoening met God en met de kerk verkrijgen en de weg van het heil voor zich zien opengaan.

Dit Vademecum dankt zijn ontstaan aan de bijzondere pastorale gevoeligheid van de heilige Vader, die de opdracht om dit hulpmiddel voor biechtvaders voor te bereiden heeft toevertrouwd aan de Pauselijke Raad voor het Gezin. Met de ervaring die hij zowel als priester en als bisschop opdeed stelde de paus het belang vast van duidelijke en zekere richtlijnen die de bedienaars van het sacrament van de verzoening kunnen raadplegen in hun dialoog met gelovigen. De rijkdom van de leer van het leergezag van de kerk over thema's van huwelijk en gezin, vooral sinds het Tweede Vaticaans Concilie, heeft de behoefte doen groeien aan een goede synthese aangaande enige moraalkwesties met betrekking tot het huwelijksleven.
Terwijl op leerstellig niveau de kerk zich terdege bewust is van wat vereist is bij het sacrament van boete en verzoening, valt niet te ontkennen dat zich een zekere leemte heeft gevormd met betrekking tot de toepassing van deze leer in de pastorale praktijk. De leerstellige gegevens vormen daarom de grondslag waarop dit Vademecum steunt, en het is niet onze taak die hier te herhalen, hoewel er in verschillende passages aan herinnerd wordt. Wij kennen allen goed de rijkdom die aan de christelijke gemeenschap geschonken is door de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
, later verder toegelicht door de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
en door de apostolische exhortaties H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
en H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Reconciliatio et paenitentia
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd
(2 december 1984)
. We weten ook hoe de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
een effectieve en synthetische samenvatting heeft verschaft van de kerkelijke leer over deze onderwerpen.
'Het opwekken van bekering en boete in het hart van de mens en hem het geschenk van de verzoening aanbieden is de specifieke zending van de kerk (...). Deze zending blijft niet beperkt tot theoretische uitspraken noch tot het voorhouden van een ethisch ideaal, dat niet gepaard zou gaan met de nodige krachten om het te verwezenlijken. Integendeel, ze moet gestalte krijgen in heel duidelijke functies van het ambt die gericht zijn op de concrete praktijk van boete en verzoening'. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd, Reconciliatio et paenitentia (2 dec 1984), 23.
Wij zijn blij de priesters dit document ter hand te kunnen stellen, een document dat op verzoek van de heilige Vader is voorbereid met de hulp van de bekwame medewerking van professoren in de theologie alsook van enkele pastores.
Wij danken allen die ertoe hebben bijgedragen om dit document tot stand te brengen. Wij danken bijzonder de Congregatie voor de Geloofsleer en de Apostolische Penitentiarie.

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test