• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WERELDJONGERENDAG 2004: 'WE WILLEN JEZUS ZIEN' (JOH. 12, 21)

Dit jaar 2004 is de laatste etappe voor het grote gebeuren in Keulen, waar de 20ste Wereld Jongeren Dag gehouden zal worden in 2005. Daarom nodig ik jullie uit om nog intensiever de weg van spirituele voorbereiding te gaan door na te denken over het thema dat ik gekozen heb voor deze 19de Wereld Jongeren Dag. "We willen Jezus graag zien" (Joh. 12, 21).

Dit is een vraag die een keer gesteld werd door "Grieken" aan de Apostelen. Ze wilden weten wie Jezus is. Het ging niet om zomaar een kennismakingsbezoek om te zien wat voor een indruk deze man Jezus zou maken. Geleid door een grote nieuwsgierigheid en een gevoel dat ze gevonden hadden als antwoord op hun diepste vragen, wilden ze graag weten hoe Hij nu werkelijk is en waar vandaan Hij zou komen.

Mijn geliefde jongeren, ik wil graag die "Grieken" nadoen, die met Filippus spraken en die vol waren van het verlangen om "Jezus te zien". Jullie zoektocht moet niet alleen ingegeven zijn om intellectuele nieuwsgierigheid (hoewel dat ook iets positiefs is), maar dat het bovenal gestimuleerd wordt door de drang om een antwoord te vinden op de vraag over de betekenis van jouw leven. Zoals de rijke jongeling in het Evangelie, moeten jullie ook op zoek gaan naar Jezus en Hem de vraag stellen: "Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verkrijgen?" (Mc. 10, 17). De Evangelist Marcus beschrijft helder dat Jezus naar de rijke jongeling keek en hem lief had.
Misschien herinneren jullie je een ander gebeurtenis waarbij Jezus aan Nathanaël zegt: "Voordat Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom zitten", daarbij het hart van Israëliet beschrijvend, waar geen bedrog in is Vgl. Joh. 1, 47 , maar een mooie getuigenis van zijn geloof: "Rabbi, Gij zijt de Zoon van God." (Joh. 1, 49). Diegene die Jezus benaderen met een hart, vrij van vooroordelen, kan heel gemakkelijk tot geloof komen omdat Jezus hem al heeft gezien en hem het eerst heeft lief gehad. Het meest bijzondere aspect van de menselijke waardigheid is juist precies de roeping van de mens om met God te kunnen communiceren in een schitterende uitwisseling van contacten waardoor het leven anders wordt. Om Jezus te kunnen zien is het nodig Hem naar ons te laten kijken!

De wens om God te zien ligt in het hart van iedere man en vrouw. Beste jonge mensen, sta jezelf toe om de in de ogen van Jezus te kijken, opdat de wens om het licht te zien, de vreugde van de uitstraling van de waarheid mag groeien in jou. Of we het nu bewust zijn of niet, God heeft ons geschapen omdat Hij van ons houdt en zodanig dat wij van Hem gaan houden. Hier zien we de reden van ons verlangen naar God, dat niet onderdrukt kan worden en die ieder mens in zijn hart meedraagt: "Uw Gelaat, Heer, wil ik zien. Wend u zich niet af van mij." (Ps. 27, 8-9). Dat Gezicht - zoals we weten - is voor ons geopenbaard door God in Jezus Christus.

Willen jullie, jongeren, de schoonheid van dit gezicht aanschouwen? Dat is de vraag die ik jullie stel op deze Wereld Jongeren Dag 2004 dat gevierd zal worden op 4 april 2004, Palmzondag. Antwoord niet te gehaast. Voor alles: denk er eerst in stilte over na. Laat de schoonheid van deze wens om God te zien, een wens die overschaduwd wordt door het lawaai van de wereld en de verleiding van het plezier, opborrelen uit de diepte van je hart. Sta toe dat deze wens omhoog komt en je zult de schitterende ervaring hebben om Jezus te ontmoeten. Christendom is niet eenvoudigweg een leer: het is de ontmoeting in het geloof met God die Zich kenbaar gemaakt heeft in de geschiedenis door de menswording van Jezus.

Probeert met alle middelen een ontmoeting mogelijk te maken door te kijken naar Jezus die hartstochtelijk op zoek is naar jou. Zoek hem met de ogen van het vlees in de dagelijkse leven en in de ontmoetingen met anderen; maar zoek Hem ook met de ogen van de ziel door het gebed en overweging van het Woord van God, want "Wanneer we het gelaat van Christus contempleren, worden we onvermijdelijk verwezen naar wat de Heilige Schrift over Hem zegt" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 17

Om Jezus te zien, zijn Gelaat te overwegen, is een niet te onderdrukken wens, maar is ook een wens die helaas een mens van zijn stuk kan brengen. Dat is wat er gebeurt door de zonde, want het is de diepere betekenis van zonde om onze ogen af te laten wenden van de Schepper en ze te richten op de schepping.

Die "Grieken", die zochten naar de waarheid zouden niet in staat zijn geweest om tot Christus te naderen wanneer niet hun verlangen, gevoed door een vrije en vrijwillige daad, tot stand was gekomen door een heldere beslissing: "We willen Jezus zien." Om werkelijk vrij te zijn, betekent de kracht om de Ene te kiezen waardoor alles is geschapen is en Zijn heerschappij over ons leven te accepteren. Je ervaart het in het diepste van je hart: al het goede van de aarde, alle succes in je werk, zelfs de menselijke liefde waarvan je droomt, kan nooit ten volle je diepste en meest intieme wensen tevreden stellen. Alleen een ontmoeting met Jezus kan ten volle betekenis geven aan je leven: "want U maakte ons voor Uzelf en ons hart vindt pas rust wanneer het rust in U" schrijft de H. Augustinus. H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. boek 1, hoofdstuk 1 Laat je niet van dit zoeken afhouden. Houd vol want het is jouw vervulling en jouw geluk dat aan de orde is.

Geliefde vrienden, wanneer je leert hoe je Jezus kunt ontmoeten in de Eucharistie zul je ook te weten komen hoe je Hem kunt ontmoeten in je broers en zussen, vooral in de armen. De in liefde en innige aanbidding ontvangen Eucharistie wordt een school van vrijheid en liefde om het gebod van de liefde te vervullen. Jezus spreekt tot ons in de wonderlijke taal van het zichzelf geven en van liefde, zo groot, dat je je eigen leven ervoor wilt geven. Is dit iets gemakkelijks? Jullie weten heel goed dat dit niet zo is! Het is niet eenvoudig om jezelf te vergeten, maar als we het doen, dan trekt het ons weg van een bezitterige liefde en eigen dunk en het opent ons voor de vreugde van de liefde van het zich-zelf wegschenken. Deze Eucharistische school van vrijheid en naastenliefde leert ons om oppervlakkige gevoelens te overwinnen om daardoor steviger te staan in wat waar en goed is; het bevrijd ons van een in jezelf terugtrekken en maakt het ons mogelijk onszelf voor de ander open te stellen. Het leert ons om een overgang te maken van een affectieve naar een effectieve liefde. Want liefde is niet alleen maar een gevoel; het is een daad van de wil, dat daarin bestaat om steeds het goede voor een ander voor te laten gaan: " Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden." (Joh. 15, 13)

Het is deze innerlijke vrijheid en brandende liefde dat Jezus ons leert om Hem te vinden in anderen, allereerst in het gehavende gezicht van de arme. De Zalige Teresa van Calcutta stelde er een eer in om haar "visitekaartje" achter te laten met de woorden:

"De vrucht van stilte is gebed;
de vrucht van gebed is geloof;
de vrucht van geloof is liefde;
de vrucht van liefde is dienstwerk;
de vrucht van dienstwerk is vrede."

Dit is de manier om Christus te ontmoeten. Gaat uit om de al die mensen te ontmoeten die lijden en die door jullie edelmoedigheid en met de liefde die God in jullie hart legt door de Heilige Geest: "Waarlijk, Ik zeg tot u, wat deed aan de minste van Mij hebt gij aan Mij gedaan (Mt. 25, 40). De wereld heeft een dringende behoefte aan grote profetische tekenen van broederlijke zorg! Het is niet genoeg om "over Jezus te spreken". We moeten Hem "laten zien" door er een vertrouwvol getuige van is door ons eigen leven. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 16

Vergeet niet om Christus te zoeken en te herkennen in de Kerk, wat de voortzetting is van Zijn verlossende activiteit in tijd en ruimte. Het is in de Kerk en door haar dat Jezus Zich ook nu nog blijvend zichtbaar maakt en het de mensheid mogelijk maakt naar Hem toe te komen. Weest welkom naar anderen in jullie parochies, bewegingen en gemeenschappen en bouw daarmee een gemeenschap op met jullie zelf. Dit is een zichtbaar teken van de aanwezigheid van Christus in de Kerk, in plaats van terneer geslagen te zijn door menselijke zonde.

Weest dan echter niet verbaasd wanneer je Kruis op je eigen weg vindt. Zei Jezus niet tot Zijn leerlingen dat het graan moest vallen in de aarde en door te sterven vrucht zou voort brengen Vgl. Joh. 12, 23-26 ? Daarmee gaf Hij aan dat Zijn leven gegeven zou worden tot in de dood om daarmee vrucht voort te brengen. Jullie weten het: na de opstanding van Christus heeft de dood niet langer meer het laatste woord. Liefde is sterker dan dood. Als Jezus de dood op het Kruis accepteert waardoor Hij het dus maakt tot de bron van het leven en het teken van liefde, deed Hij dit niet uit zwakte of omdat Hij zo graag wilde lijden. Hij deed dit om het graan van de verlossing te worden en het ons mogelijk te maken deelgenoot te worden aan Zijn goddelijk leven.

Het is juist deze waarheid, die ik de jongeren van de wereld in herinnering wil roepen, toen ik een groot houten Kruis aan hen gaf aan het einde van het Heilig Jaar van de Verlossing in 1984. Sindsdien heeft het bij de voorbereiding van jullie Wereld Jongeren Dagen diverse landen doorgereisd. Honderdduizenden jongeren hebben bij dit Kruis gebeden. Aan zijn voeten hebben jullie je zorgen neergelegd, waarmee jullie belast waren en hebben jullie ontdekt, dat God jullie liefheeft, en velen van jullie hebben zelfs de kracht gevonden hun leven te veranderen.

In dit jaar, de 20ste verjaardag van die gebeurtenis, zal het Kruis feestelijk worden ontvangen in Berlijn, waarvandaan het op bedevaart gaat door heel Duitsland heen en het komende jaar in Keulen zal aankomen. Ik wil vandaag de woorden herhalen die in toen ook gesproken heb: "Lieve jongeren,... ik vertrouw jullie het Kruis van Christus toe! Draag het door de wereld als een teken van de liefde van Christus voor de mensheid en verkondigd aan allen, dat we alleen in de dood en verrijzenis van Christus ons heil en verlossing kunnen vinden.

Jullie tijdgenoten verwachten van jullie, dat jullie een getuige zijn van Hem, die jullie gevonden hebben en die jullie leven geeft. In de werkelijkheid van het dagelijks leven moeten jullie onverschrokken getuigen van de liefde, die sterker is als de dood, zijn. Het is nu aan jullie om deze uitdaging aan te nemen! Stel jullie talenten en jullie jeugdige ijver in dienst van de verkondiging van het de Blijde Boodschap! Weest enthousiaste vrienden van Jezus die de Heer aan iedereen voorstelt die Hem wil zien, vooral aan hen die nog zo ver weg zijn van hem.. Filippus en Andreas hebben die "Grieken"aar Christus gebracht: God gebruikt de vriendschap van de mens om de harten tot de bron van de liefde te brengen. Voel je verantwoordelijk om je vrienden en alle leeftijdgenoten, te evangeliseren.

De Moeder Gods Maria, die zich aan de aanschouwing van het Gelaat van Christus heeft overgegeven, beschermt jullie voortdurend onder het aanzien van haar zoon H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de allerheiligste Rozenkrans, Rosarium Virginis Mariae (16 okt 2002), 10 en helpt jullie bij de voorbereiding op de Wereldjongerendag in Keulen. Daarvoor nodig ik jullie uit om daar nu al vol verantwoorde en daadkrachtige enthousiasme naar uit te zien. De Moeder van God uit Nazareth, als zorgzame en geduldige Moeder, zal in jullie een beschouwend hart tot ontwikkeling brengen en jullie leren, te kijken naar Jezus, zodat jullie in de wereld, die voorbijgaat, profeten zijn van de onsterfelijke wereld.

Heel hartelijk wil ik jullie mijn bijzondere zegen schenken opdat deze jullie op jullie wegen zal begeleiden.

 

Uit het Vaticaan, 22 februari 2004

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: WERELDJONGERENDAG 2004: 'WE WILLEN JEZUS ZIEN' (JOH. 12, 21)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 2004
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test