• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BIECHTEN: RUIMTE MAKEN VOOR DE H. GEEST
Viering van de verzoening met de jongeren van het Bisdom Rome ter voorbereiding op de 23e Wereld Jongeren Dag

Tijdens de viering van de Orde van dienst voor de verzoening van meerdere boetelingen met persoonlijke belijdenis en absolutie hield de paus de volgende homilie in de Sint Pieter.

Beste jongeren van Rome

Ook dit jaar, bij het naderen van de Palmzondag, ontmoeten wij elkaar weer om de viering voor te bereiden van de 23e Wereldjongerendag die, zoals jullie weten, zijn hoogtepunt zal hebben in de ontmoeting van de jongeren vanuit de hele wereld welke gehouden zal worden in Sydney van 15 tot 20 juli aanstaande. Al lang kennen jullie het thema van deze dag. Het is ontleend aan de woorden die we zojuist in de eerste lezing hoorden: “Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn” (Hand. 1, 8). Onze ontmoeting van vandaag neemt niet toevallig de vorm aan van een boeteliturgie met daarin opgenomen de viering van de persoonlijke biecht.

Hoezo “niet toevallig”? Het antwoord laat zich ontlenen aan wat ik in mijn eerste Encycliek schreef. Daar onderstreepte ik dat aan het begin van het christelijk bestaan de ontmoeting staat met een gebeurtenis, met een Persoon, die aan het leven een nieuwe horizon en daarmee de definitieve richting geeft Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 1. Juist om deze ontmoeting te bevorderen bereiden jullie je voor om je harten te openen voor God door jullie zonden te belijden en - door de werking van de Heilige Geest en door middel van het dienstwerk van de Kerk - vergeving en vrede te ontvangen. Zo maken wij in ons ruimte voor de aanwezigheid van de Heilige Geest, de derde Persoon van de allerheiligste Drie-eenheid die de “ziel” is en de “levensadem” van het christelijk leven: de Heilige Geest stelt ons in staat “om tot een steeds dieper, vreugdevoller en uitgerijpt begrip van Jezus te komen, en om tegelijkertijd een krachtige actualisatie te realiseren van het Evangelie. Paus Benedictus XVI, Boodschap, 23e Wereldjongerendag Sydney 2008, "Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn" (Hand. 1, 8) (20 juli 2007), 1

Toen ik nog Bisschop van München-Freising was heb ik eens in een meditatie over Pinksteren inspiratie ontleend aan een film die de titel Seelenwanderung (zielsverandering) droeg om de werking uit te leggen van de Heilige Geest in een ziel. De film vertelt van twee arme duivels die door hun goedheid maar niet verder kwamen in het leven. Op een dag komt een van beiden, daar hij niets anders had om te verkopen, op het idee dat hij wellicht zijn ziel zou kunnen verkopen. Deze werd goedkoop aangekocht en in een doosje gestopt. Vanaf dat moment veranderde tot zijn grote verrassing alles in zijn leven. Hij begon aan een snelle carrière, werd steeds rijker, verwierf veel eer en bij zijn dood was hij consul, rijkelijk voorzien van geld en goed. Vanaf het moment dat hij zich van zijn ziel had bevrijd, kon niets hem meer schelen en kende hij geen menselijke gevoelens meer. Zonder enige scrupules had hij gehandeld en enkel op winst en succes gelet. De mens telde bij hem niet meer. Zelf had hij geen ziel meer. De film, zo besloot ik, laat op indrukwekkende manier zien hoe achter de façade van het succes dikwijls een leeg bestaan verborgen zit.

Ogenschijnlijk heeft de mens niets verloren, maar hij mist de ziel en daarmee mist hij alles. Het spreekt van zelf - vervolgde ik in die meditatie - dat de mens niet letterlijk zijn ziel weg kan gooien, gegeven het feit dat zij het is die hem tot persoon maakt. Hij blijft immers op wat voor manier dan ook een menselijke persoon. Maar hij heeft de schrikwekkende mogelijkheid om onmenselijk te zijn, om een persoon te blijven en tegelijkertijd de eigen menselijkheid te verkopen en te verliezen. De afstand tussen de menselijke persoon en het onmenselijk zijn, is onmetelijk en kan toch niet worden bewezen; het is, waar het in werkelijkheid wezenlijk om gaat, en toch is het ogenschijnlijk van geen belang. Kardinaal Ratzinger, Suchen was droben ist. Meditationen das Jahr hindurch, LEV, (1985)

Tijdens de boeteviering werd door vele priesters het Sacrament van Boete en Verzoening aan zeer vele jongeren gegeven.Ook de Heilige Geest, die aan de oorsprong van de schepping staat en die dankzij het mysterie van Pasen overvloedig is neergedaald over Maria en de Apostelen op de dag van Pinksteren, heeft geen evidentie voor de uitwendige ogen. Of hij de persoon doordringt of niet, kan men niet zien of bewijzen, maar het verandert en vernieuwt heel het perspectief van het menselijk bestaan. De Heilige Geest verandert niet de uitwendige situaties van het leven, maar de inwendige. Op de avond van Pasen, toen Jezus aan zijn leerlingen verscheen: “blies hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest” (Joh. 20, 22). Op nog evidenter wijze daalde de Heilige Geest neer over de Apostelen op de dag van Pinksteren, als een stormachtige wind en in de vorm van vurige tongen. Ook deze avond zal de Geest neerdalen in onze harten, om de zonden te vergeven en ons innerlijk te vernieuwen, door ons te bekleden met een kracht die ook ons, zoals de Apostelen, vrijmoedig zal maken bij het verkondigen dat “Christus gestorven is en verrezen!”.

Beste vrienden, laten we ons dus met een oprecht gewetensonderzoek er op voorbereiden voor degenen te verschijnen aan wie Christus het dienstwerk van de verzoening hebben toevertrouwd. Belijden wij met een vermorzeld hart onze zonden, terwijl wij ons voornemen ze vooral niet meer te herhalen en altijd op de weg van de bekering te blijven. Zo zullen wij de ware vreugde ervaren: die welke voortvloeit uit de barmhartigheid van God, zich uitstort in onze harten en ons met Hem verzoent. Deze vreugde is besmettelijk: “Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt - zegt het Bijbelvers dat als thema gekozen is voor de 23e Wereldjongerendag - om mijn getuigen te zijn” (Hand. 1, 8). Wordt dragers van deze vreugde die komt van het ontvangen van de gaven van de Heilige Geest, door in jullie leven getuigenis te geven van de vruchten van de Geest: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en ingetogenheid” (Gal. 5, 22) zo somt de heilige Paulus in de Brief aan de Galaten deze vreugden van de Heilige Geest op.

Houdt steeds voor ogen dat jullie “tempel van de Geest” zijn; laat Hem in jullie wonen en gehoorzaamt gewillig zijn aanwijzingen om jullie bijdragen te leveren aan de opbouw van de Kerk Vgl. 1 Kor. 12, 7 en te onderscheiden tot welk type roeping de Heer jullie roept. Ook vandaag heeft de wereld nood aan priesters, aan godgewijde mannen en vrouwen, aan christelijke bruidsparen. Wees bij het antwoorden op de roeping door middel van een van deze wegen edelmoedig, en laat je helpen door een beroep te doen op het Sacrament van de Biecht en op de praktijk van de geestelijke leiding op jullie weg als coherente Christenen. Tracht in het bijzonder je hart oprecht te openen voor Jezus, de Heer, om Hem je onvoorwaardelijk “ja” aan te bieden.

Beste jongeren, deze stad Rome is in jullie handen. Aan jullie de taak haar ook geestelijk mooi te maken door jullie getuigenis van een leven dat geleefd wordt in de genade van God en zich ver houdt van de zonde, door al datgene aan te hangen, wat de Heilige Geest je roept te zijn in de Kerk en in de wereld. Zo zullen jullie de genade zichtbaar maken van de overvloedige barmhartigheid van Christus, die uit zijn voor ons aan het Kruis doorboorde zijde vloeit. De Heer Jezus wast van ons de zonden af, geneest ons van onze schulden en sterkt ons zodat wij niet het onderspit delven in de strijd tegen de zonde en in het getuigen van zijn liefde.

Ook de Paus heeft zelf de Biecht gehoord in de St. Pieter na de viering van de Dienst van de verzoeningVijfentwintig jaar geleden opende de geliefde Dienaar Gods Johannes Paulus II niet ver van deze Basiliek het Internationaal Jongerencentrum San Lorenzo: een geestelijk initiatief dat zich bij al die andere in het bisdom Rome voegde ter bevordering van de opvang van de jongeren, van de uitwisselingen van geloofservaringen en geloofsgetuigenissen, en vooral van het gebed dat ons de liefde van God laat ontdekken. Bij die gelegenheid zei Johannes Paulus II: “Wie zich met deze liefde - de liefde van God - laat overladen, kan niet langer zijn schuld ontkennen. Het verlies van zondebesef komt in laatste instantie voort uit een veel radicaler en verborgen verlies aan Godsbesef”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de opening van het Internationaal Jongerencentrum "San Lorenzo" (13 mrt 1983), 5 En hij voegde er aan toe: “Waar zou je in deze wereld naartoe moeten met je zonde en je schuld als het Kruis er niet was? Het Kruis neemt heel de ellende van de wereld op zich die uit de zonde voortkomt. Het openbaart zich als teken van genade. Het neemt onze solidariteit in zich op en bemoedigt ons tot het offer voor de anderen”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de opening van het Internationaal Jongerencentrum "San Lorenzo" (13 mrt 1983), 5

Beste jongeren, mogen jullie vandaag deze ervaring opnieuw opdoen: zie nu, op dit moment, op naar het Kruis en ontvangen wij de liefde van God die ons vanaf het kruis wordt geschonken, door de Heilige Geest die komt vanaf de doorboorde zijde van de Heer en wordt - zoals Paus Johannes Paulus II zei “zelf verlossers van de jongeren van de wereld” H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de opening van het Internationaal Jongerencentrum "San Lorenzo" (13 mrt 1983), 5.

Goddelijk Hart van Jezus, waar Bloed en Water uit vloeiden als bron van barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op U.

Amen!

Document

Naam: BIECHTEN: RUIMTE MAKEN VOOR DE H. GEEST
Viering van de verzoening met de jongeren van het Bisdom Rome ter voorbereiding op de 23e Wereld Jongeren Dag
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 maart 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test