• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit zijn de voornaamste grondslagen, waarop naar wij meen en de toekomstige reorganisatie der volken moet berusten. Zij zijn geëigend om de herhaling van soortgelijke conflicten onmogelijk te maken, en om de voor de toekomst en de stoffelijke welvaart van al de oorlogvoerende staten zoo belangrijke oplossing der economische vraagstukken voor te bereiden. Zoo zijn wij dan ook, terwijl wij u, die op dit tragisch uur het lot der oorlogvoerende naties leidt, deze fundamenteele voorstellen doen, bezield met een zoete hoop, de hoop ze te zien aangenomen en aldus zoo spoedig mogelijk het einde te aanschouwen van de verschrikkelijke worsteling, die al meer en meer een nutteloos moorden blijkt. Iedereen erkent overigens, dat van weerszijden de eer der wapenen gered is.

Leent dus uw oor aan onze bede, neemt onze vaderlijke uitnoodiging aan, die wij in naam van den goddelijken Verlosser, den Vredevorst, tot u richten. Denkt aan uw zeer zware verantwoording voor God en voor de menschen. Van uw besluiten hangt de rust en de vreugde van ontelbare gezinnen af, het leven van duizenden jonge mannen, in één woord het geluk der volken, tegenover welke gij den strengen plicht hebt hun welzijn te bevorderen. Moge de Heer u besluiten ingeven, die met Zijn hoogheiligen wil overeenstemmen. Geve de hemel, dat gij, terwijl gij de toejuichingen uwer tijdgenooten verdient, u ook bij de toekomstige geslachten den schoonen naam van vredestichters verzekert.

Document

Naam: DèS LE DEBUT - VREDESNOTA
Soort: Paus Benedictus XV - Nota
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 1 augustus 1917
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens nr. 0133, Gooi & Sticht, Hilversum (spelling van deze uitgave is gehandhaafd)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test