• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als een passende reistocht en specifieke cursussen doorlopen zijn en deze gedurende de periode van naaste vorming (zie alineanr. 32) goed gewerkt hebben, kunnen de doelen van onmiddellijke vorming bestaan uit het volgende:

  1. Een samenvatting van de voorgaande voorbereiding, vooral haar leerstellige, morele en geestelijke inhoud, waardoor eventuele hiaten in de elementaire vorming ontdekt en ingevuld kunnen worden;
  2. Ervaringen van gebed (retraites, geestelijke oefeningen voor de verloofden) waarin de ontmoeting met de Heer hun de diepte en schoonheid van het bovennatuurlijke leven kan doen ontdekken;
  3. Een passende liturgische voorbereiding die ook voorziet in een actieve deelname van de verloofden, met speciale aandacht voor het Sacrament van Boete en verzoening;
  4. Goed gebruik van de gesprekken die voorzien zijn met de parochiepriester, zodat iedereen elkaar beter kan leren kennen. Deze doelen zullen betrekt worden door speciale ontmoetingen van intensere aard.
Het pastorale nut van en de positieve ervaring met cursussen voor huwelijksvoorbereiding tonen aan dat er slechts om verhoudingsgewijs ernstige redenen ontheffing van verleend mag worden. Daarom zullen, als een paar aanklopt en zegt spoedig en zonder verdere voorbereiding zijn Huwelijk te willen vieren, de parochiepriester en zijn medewerkers de verantwoordelijkheid hebben hun enkele mogelijkheden te bieden een adequate kennis te verwerven van de leerstellige, morele en sacramentele aspecten die gewoonlijk in de naaste voorbereiding worden behandeld, en ze tenslotte moeten insluiten in de fase van de onmiddellijke voorbereiding. Dit is vereist vanwege de noodzaak de vormingstocht echt persoonlijk te maken, om elke gelegenheid te baat te nemen om de betekenis te verdiepen van wat er gebeurt in het Sacrament - maar zonder degenen af te wijzen die aantonen dat ze hun geloof en het Sacrament oprecht toegedaan zijn, enkel omdat ze enkele voorbereidingsfasen niet hebben meegemaakt.
De onmiddellijke voorbereiding op het Sacrament van het Huwelijk moet gepaste gelegenheden vinden om het verloofde paar in te leiden in de ritus van het Huwelijk.

In deze voorbereiding moeten de verloofden, behalve de christelijke leer verdiepen over het Huwelijk en het gezin met bijzondere aandacht voor morele plichten, ertoe gebracht worden welingelicht en actief deel te nemen aan de huwelijksviering, en de betekenis van de liturgische handelingen en teksten te begrijpen.

Deze voorbereiding op het huwelijkssacrament moet het hoogtepunt zijn van een catechese die verloofde christenen helpt hun sacramentele reisweg verstandig na te gaan. Het is belangrijk dat zij weten dat ze zich in het Huwelijk verenigen als personen die in Christus gedoopt zijn, en dat zij zich in hun gezinsleven volgens de Heilige Geest moeten gedragen. Daarom is het goed dat toekomstige echtgenoten zich innerlijk gereedmaken voor de viering van het Huwelijk, opdat zij geldig, waardig en vruchtbaar zal zijn, door het ontvangen van het Sacrament van Boete en verzoening Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1622. De liturgische voorbereiding op het Sacrament van het Huwelijk moet zoveel mogelijk gebruik maken van de rituele elementen die op dat moment beschikbaar zijn. Om duidelijker de relatie weer te geven tussen het huwelijkssacrament en het paasmysterie, wordt de viering van het Huwelijk gewoonlijk ingepast in een viering van de Eucharistie.
Om de Kerk zichtbaar te maken in het bisdom en dit in de parochies tot uitdrukking te brengen is het begrijpelijk dat alle canoniek-pastorale voorbereiding op het Huwelijk haar centrum moet hebben in de parochie en het bisdom. Zo is het meer in overeenstemming met de kerkelijke betekenis van het Sacrament om het Huwelijk gewoonlijk te vieren in de Kerk van de parochiegemeenschap waartoe de echtelieden behoren.
Aan de getuigen moet uitgelegd worden dat zij niet slechts de garanten van een juridische handeling zijn, maar ook de vertegenwoordigers van de christelijke gemeenschap die, door hen, deel heeft aan een sacramentele handeling die voor haar van belang is, omdat een nieuw gezin een cel van de Kerk is. Vanwege zijn wezenlijk sociale karakter vraagt het Huwelijk om de deelname van de maatschappij, en dit wordt uitgedrukt door de aanwezigheid van de getuigen.
Het gezin is de geschiktste plaats waar, in overeenstemming met de beslissing van de plaatselijke bisschop en de geestelijkheid, ouders bepaalde gewijde handelingen kunnen verrichten, zoals bijvoorbeeld in de context van de christelijke inwijding, in de vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen van het dagelijks leven, in dankzeggen voor en na de maaltijd.

Een bijzondere plaats moet gegeven worden aan het gebed in het gezin. Dit schept een atmosfeer van geloof in huis en zal het middel zijn een rijker vaderschap en moederschap te leven voor de kinderen, door hen te leren bidden en hen in te leiden in de geleidelijke ontdekking van het mysterie van God en een persoonlijke dialoog met Hem. Ouders moeten voor ogen houden dat zij hun missie van de verkondiging van het Evangelie van het leven uitvoeren door hun kinderen op te voeden Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 92.

Onmiddellijke voorbereiding is een gunstige gelegenheid om een voortdurende pastorale zorg voor het Huwelijk en het gezin te beginnen. Vanuit dit gezichtspunt moet de voorbereiding zo geschieden dat de toekomstige echtgenoten hun missie in de Kerk kennen. Hierin kunnen zij geholpen worden door de rijkdom die door specifieke gezinsbewegingen geboden wordt, om een spiritualiteit van Huwelijk en gezin te cultiveren en de manier waarop zij hun taken in gezin, Kerk en maatschappij vervullen.
De voorbereiding van de verloofden moet vergezeld gaan van een oprechte en diepe devotie tot Maria, de Moeder van de Kerk, de Koningin van het Gezin. De verloofden zelf moet geleerd worden te erkennen dat de aanwezigheid van Maria in het gezin, de huiskerk, net zo actief is als zij is in de hele Kerk. Op dezelfde wijze moet hun geleerd worden Maria na te volgen in haar deugden. Zo doet de Heilige Familie, het huis van Jezus, Maria en Jozef, de verloofden ontdekken 'hoe zoet en onvervangbaar opvoeding in het gezin is' H. Paus Paulus VI, Homilie, In de Basiliek "Maria Boodschap" te Nazareth, Ter ere van de H. Maagd (5 jan 1964).
Delen met anderen wat er creatief wordt voorgesteld in de verschillende gemeenschappen om deze naaste en onmiddellijke fasen van voorbereiding dieper en adequater te maken, zal een gave en verrijking zijn voor de hele Kerk.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test