• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De voornaamste elementen waaruit het eucharistisch gebed bestaat, kunnen op deze wijze onderscheiden worden:

 1. De dankzegging (die vooral in de prefatie tot uitdrukking komt), waarin de priester in naam van heel het heilig volk God de Vader verheerlijkt en Hem dank brengt voor het gehele heilswerk of voor een bijzonder aspect hiervan, overeenkomstig de dag, de rang van het feest, of de tijd.
 2. De acclamatie: hierin zingt heel de vergadering in vereniging met de hemelse machten het Heilig, heilig, heilig (Sanctus). Deze acclamatie, die deel uitmaakt van het eucharistisch gebed zelf, wordt door heel het volk samen met de priester uitgesproken.
 3. De epiclese: hierin smeekt de Kerk door middel van bijzondere aanroepingen de kracht af van de Heilige Geest, opdat de gaven, die door de mensen zijn aangeboden, worden geconsacreerd ofwel tot het Lichaam en het Bloed van Christus worden en opdat de onbevlekte offergave die bij de communie genuttigd zal worden, heilzaam zal zijn voor degenen die er deel aan zullen hebben.
 4. Het instellingsverhaal en de consecratie: door de woorden en handelingen van Christus wordt het offer voltrokken dat Christus zelf tijdens het Laatste Avondmaal heeft ingesteld, toen Hij zijn Lichaam en Bloed onder de gedaanten van brood en wijn opdroeg en aan zijn apostelen te eten en te drinken gaf, en hun de opdracht naliet dit mysterie altijd voort te zetten.
 5. De anamnese: hierdoor brengt de Kerk de opdracht ten uitvoer die ze van Christus de Heer door de apostelen ontving om de gedachtenis van Christus zelf te vieren voornamelijk door zijn heilig lijden, zijn glorierijke verrijzenis en zijn hemelvaart te herdenken.
 6. De aanbieding van het offer of de opdracht (oblatio): waardoor in deze gedachtenis zelf de Kerk, vooral zoals zij hier en nu vergaderd is, in de Heilige Geest aan de Vader een smetteloze offergave opdraagt. De Kerk nu streeft ernaar dat de gelovigen niet alleen het smetteloze offer opdragen, maar ook zichzelf leren opdragen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 48 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 12 en door Christus, de Middelaar, van dag tot dag meer worden vervolmaakt tot eenheid met God en onder elkaar, opdat God uiteindelijk alles in allen moge zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 48 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 12
 7. De intercessies (voorbeden): hierdoor wordt uitgedrukt dat de Eucharistie gevierd wordt in gemeenschap met heel de Kerk, zowel de hemelse als de aardse, en dat deze aanbieding van het offer geschiedt voor haarzelf en al haar ledematen, levenden zowel als overledenen, die geroepen zijn om deel te hebben aan de verlossing en het heil verworven door Christus' Lichaam en Bloed.
 8. De slotdoxologie: hierin wordt de verheerlijking van God tot uitdrukking gebracht en deze wordt door de acclamatie Amen van het volk bevestigd en afgesloten.

Alinea's in de marge van alinea 79

Wanneer de priester het eucharistisch gebed begint, zingt of zegt hij, de handen uitspreidend: De Heer zij met u (Dominus vobiscum), waarop het volk antwoordt: En met uw geest (Et cum spiritu tuo). Wanneer hij voortgaat met Verheft uw hart (Sursum corda) heft hij zijn handen op. Het volk antwoordt: Wij zijn met ons hart bij de Heer (Habemus ad Dominum). Met uitgestrekte handen voegt de priester er vervolgens aan toe: Brengen wij dank aan de Heer onze God (Gratias agamus Domino Deo nostro) en het volk antwoordt: Het is passend en goed Hem te danken (Dignum et iustum est). Daarna gaat de priester met uitgestrekte handen verder met de prefatie; als deze beëindigd is, zingt of zegt hij met gevouwen handen en heldere stem samen met alle aanwezigen: Heilig (Sanctus) (vgl. nr. 79b).

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test