• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gelovigen dienen te blijven staan vanaf het begin van het gezang bij de intrede, of terwijl de priester naar het altaar gaat, tot en met het collecta-gebed; bij de Alleluia-zang vóór het Evangelie; tijdens de verkondiging van het Evangelie; tijdens de geloofsbelijdenis en het universele gebed (de voorbede); evenals vanaf de uitnodiging 'Bidt, broeders' (Orate fratres) vóór het gebed over de gaven tot aan het einde van de Mis, uitgezonderd hetgeen hier volgt.

Men dient echter te zitten tijdens de lezingen vóór het Evangelie en tijdens de antwoordpsalm; tijdens de homilie en onder het bereiden van de gaven bij de offerande en eventueel als na de Communie een gewijde stilte wordt gehouden. Maar men dient te knielen bij de consecratie, tenzij gezondheidsredenen of gebrek aan plaats of het grote aantal aanwezigen of andere redelijke oorzaken dit beletten. Degenen echter die bij de consecratie niet knielen, maken een diepe buiging, wanneer de priester knielt na de consecratie.

Het komt echter aan de bisschoppenconferentie toe de gebaren en lichaamshoudingen die in ordening van de Mis beschreven staan, aan te passen aan de eigen aard en de redelijke tradities van de volken overeenkomstig de norm van het recht. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 41
Men moet er echter wel op letten dat ze beantwoorden aan de zin en het karakter van de afzonderlijke delen van de viering.

Waar het gebruikelijk is dat het volk blijft knielen vanaf het einde van de acclamatie Heilig (Sanctus) tot aan het eind van het eucharistisch gebed, alsook vóór de Communie, wanneer de priester zegt Zie het Lam Gods (Ecce Agnus Dei), verdient het aanbeveling dit te behouden.

Om een eenheid in de gebaren en lichaamshoudingen in een en dezelfde viering te bereiken dienen de gelovigen gevolg te geven aan de aanwijzingen (monitiones) die de diaken of de lekenbedienaar of de priester tijdens de viering geeft overeenkomstig hetgeen in het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
bepaald is.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test