• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is de taak van dezelfde conferenties bijzondere zorg te besteden aan de teksten van de Bijbelvertalingen, die in de Mis gebruikt worden. Uit de heilige Schrift worden immers de lezingen gelezen en uitgelegd in de homilie, de Psalmen gezongen en uit haar inspiratie en geest zijn de smeekbeden, gebeden en liturgische gezangen voortgekomen, zoals de handelingen en tekenen daaraan hun betekenis ontlenen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24

De taal die gebruikt wordt, dient te beantwoorden aan het bevattingsvermogen van de gelovigen en geschikt te zijn voor de openbare verkondiging, met behoud evenwel van de kenmerken die eigen zijn aan de verschillende wijzen van spreken die in de Bijbelboeken gebruikt zijn.

Het is eveneens de taak van de bisschoppenconferenties de vertaling van de andere teksten met een volhardende inzet voor te bereiden, zodat zij met behoud ook van de eigen aard van elke taal volledig en getrouw de betekenis van de oorspronkelijk Latijnse tekst weergeeft. Om dit werk te volbrengen is het passend om aandacht te schenken aan de verschillende literaire genres die in de Mis worden aangewend, zoals presidentiële gebeden, antifonen, acclamaties, antwoorden, smeekbeden bij wijze van litanie, enz.

Men dient voor ogen te houden dat de vertaling van de teksten niet allereerst bedoeld is voor de meditatie, maar veeleer voor de verkondiging of de zang in de liturgische viering.

Men dient gebruik te maken van een aan de gelovigen van het gebied aangepaste taal, die evenwel voornaam is en literaire kwaliteit bezit, waarbij altijd de vaste noodzaak blijft bestaan van een catechese over de Bijbelse en christelijke betekenis van sommige woorden en gedachten.

Het verdient de voorkeur dat men in gebieden die dezelfde taal gebruiken zoveel mogelijk dezelfde vertaling heeft voor de liturgische teksten, vooral voor de Bijbelteksten en voor de ordening van de Mis. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36. §3

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test