• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naast de in de ritualen genoemde gevallen is de Communie onder beide gedaanten toegestaan:

  1. aan de priesters die de Eucharistie niet kunnen celebreren of concelebreren;
  2. aan de diaken en de anderen die een dienst vervullen in de Mis;
  3. aan de leden van communiteiten in de Conventsmis of in de Mis die Communiteitsmis wordt genoemd, aan seminaristen, aan allen die retraite houden en aan allen die aan een spirituele of pastorale bijeenkomst deelnemen.

De diocesane bisschop kan voor zijn bisdom richtlijnen betreffende de Communie onder beide gedaanten vaststellen, die ook in de kerken van religieuzen en in kleine groepen nagekomen dienen te worden. Aan dezelfde bisschop wordt het verlof gegeven de Communie onder beide gedaanten toe te staan, telkens als dit de priester - aan wie als de eigen herder de gemeenschap is toevertrouwd - geschikt lijkt, als de gelovigen tenminste goed onderricht zijn en elk gevaar van profanatie van het Sacrament afwezig is, of het moet zijn dat vanwege het grote aantal deelnemers of een andere reden de ritus vrij moeilijk uitvoerbaar wordt.

Betreffende de wijze van uitreiken van de heilige Communie onder beide gedaanten aan de gelovigen en betreffende de uitbreiding van het verlof kunnen de bisschoppenconferenties richtlijnen uitvaardigen, nadat de besluiten door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd.

Alinea's in de marge van alinea 283

Het is zeer gewenst dat de gelovigen, zoals ook de priester zelf verplicht is te doen, het Lichaam des Heren ontvangen in hosties die in dezelfde Mis geconsacreerd zijn en in de voorziene gevallen (vgl. nr. 283) deelnemen aan de kelk, opdat zo ook door tekenen beter zichtbaar wordt dat de communie een deelhebben is aan het offer dat op dat ogenblik gevierd wordt. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 31.32 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Instructie over de ontvangst van de Communie onder bepaalde omstandigheden, Immensae caritatis (29 jan 1973), 2

De diocesane bisschop, die beschouwd moet worden als de hogepriester van zijn kudde en van wie het leven van zijn gelovigen in Christus als het ware afkomstig en afhankelijk is, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 moet in zijn bisdom het liturgisch leven bevorderen, leiden en bewaken. In dit statuut wordt aan hem toevertrouwd: de regeling van de concelebratie (vgl. nrs. 202 en 374), het vaststellen van de normen betreffende de taak om de priester te dienen aan het altaar (vgl. nr. 107), betreffende het uitreiken van de heilige Communie onder beide gedaanten (vgl. nr. 283), betreffende het oprichten en inrichten van kerkgebouwen (vgl. nr. 291). Allereerst is het echter zijn taak de geest van de heilige liturgie bij de priesters, diakens en gelovigen te voeden.

Het is de taak van de bisschoppenconferenties aanpassingen vast te stellen die in dit algemeen statuut en in de ordening van de Mis worden aangegeven, en deze - na de goedkeuring van de beslissingen door de Apostolische Stoel - in het missaal zelf in te voegen. Dit betreft:

Directoria of pastorale instructies die de bisschoppenconferenties als nuttig beoordelen, kunnen na voorafgaande goedkeuring van de Apostolische Stoel op een geschikte plaats in het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
ingevoegd worden.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test