• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gewijde herders moeten de gelovigen die aan de ritus deelnemen of daarbij aanwezig zijn, zo goed mogelijk de katholieke leer in herinnering brengen over de vorm van de heilige Communie volgens het Oecumenisch Concilie van Trente. Vóór alles moeten zij de gelovigen erop wijzen dat het katholieke geloof leert dat ook onder slechts één van de beide gedaanten de gehele en volledige Christus en een echt Sacrament ontvangen wordt en dat daarom zij die slechts één gedaante ontvangen, met betrekking tot de vrucht van de communie van geen enkele genade verstoken blijven die noodzakelijk is ter zaligheid. Vgl. Concilie van Trente, 21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen, Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum (16 juli 1562), 1-5

Zij moeten hen ook leren dat de Kerk bij het toedienen van de Sacramenten de macht heeft met behoud van het essentiële vast te stellen of te wijzigen wat naar haar oordeel meer bijdraagt tot de eerbied die men de Sacramenten verschuldigd is of voor het nut van degenen die ze ontvangen naargelang van de omstandigheden, tijd en plaats. Vgl. Concilie van Trente, 21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen, Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum (16 juli 1562), 4 Tegelijkertijd moeten de gelovigen aangemaand worden dat zij sterker verlangen deel te nemen aan de heilige ritus, waarin het teken van het eucharistische gastmaal vollediger tot uitdrukking komt.

Naast de in de ritualen genoemde gevallen is de Communie onder beide gedaanten toegestaan:

  1. aan de priesters die de Eucharistie niet kunnen celebreren of concelebreren;
  2. aan de diaken en de anderen die een dienst vervullen in de Mis;
  3. aan de leden van communiteiten in de Conventsmis of in de Mis die Communiteitsmis wordt genoemd, aan seminaristen, aan allen die retraite houden en aan allen die aan een spirituele of pastorale bijeenkomst deelnemen.

De diocesane bisschop kan voor zijn bisdom richtlijnen betreffende de Communie onder beide gedaanten vaststellen, die ook in de kerken van religieuzen en in kleine groepen nagekomen dienen te worden. Aan dezelfde bisschop wordt het verlof gegeven de Communie onder beide gedaanten toe te staan, telkens als dit de priester - aan wie als de eigen herder de gemeenschap is toevertrouwd - geschikt lijkt, als de gelovigen tenminste goed onderricht zijn en elk gevaar van profanatie van het Sacrament afwezig is, of het moet zijn dat vanwege het grote aantal deelnemers of een andere reden de ritus vrij moeilijk uitvoerbaar wordt.

Betreffende de wijze van uitreiken van de heilige Communie onder beide gedaanten aan de gelovigen en betreffende de uitbreiding van het verlof kunnen de bisschoppenconferenties richtlijnen uitvaardigen, nadat de besluiten door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test