• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BIJBELSE CATECHESE TER BEVORDERING VAN ROEPINGEN
Wereld Gebedsdag voor Roepingen 1997

Eerbiedwaardige broeders in het herdersambt
Dierbare broeders en zusters uit de hele wereld

De komende Wereldgebedsdag voor de roepingen vindt plaats in de context van de voorbereidingen voor het Grote Jubileum van het jaar 2000. zoals bekend is, zal 1997 gewijd zijn aan de bezinning op het mysterie van Christus, Woord van de Vader, voor ons mens geworden. Deze bezinning moet gebaseerd zijn op een grotere, levendige vertrouwdheid met het Woord aan God Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 40. We kunnen niet nalaten te wijzen op de kans die hier ligt, om de Bijbelse gegevens met meer aandacht te bestuderen, juist ook met betrekking tot de roeping om zichzelf volledig te schenken aan de dienst aan het Koninkrijk. Daarom is het mijn vurige wens dat we, bij de gelegenheid van de komende Wereldgebedsdag voor de roepingen, met hernieuwde inzet nadenken over de vraag hoe een Bijbelse catechese ontwikkeld kan worden die tot een krachtiger bevordering van de roepingen zal leiden.

Het Woord van God openbaart de diepste betekenis van dingen. Het geeft de mens de richting en zekerheid bij de keuzes die in het dagelijks leven gemaakt moeten worden. En ten aanzien van het roepingenwerk kan de Bijbelse openbaring, waardoor wij de geschiedenis kennen van de verschillende mensen aan wie God bijzondere taak toevertrouwde ten behoeve van zijn Volk, ons helpen meer inzicht te krijgen in de stijl en de kenmerken van de roeping die hij tot mannen en vrouwen van alle tijden richt.

De Wereldgebedsdag van 20 april aanstaande bovendien bijzondere betekenis voor de kerk omdat hij net valt vóór het ‘Congres over Roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven in Europa’. Het congres vindt plaats in Rome en is ervoor bedoeld te komen tot een grondige bestandsopname en discussie op het gebied van roepingen. Ik spreek hierbij mijn geestelijke verbondenheid uit met degenen die de bijeenkomst organiseren, en groet hen hartelijk. Ik nodig allen uit deze belangrijke gebeurtenis met hun gebeden te ondersteunen, een gebeurtenis die zeker niet alleen vruchtbaar zal zijn voor de kerkelijke gemeenschappen in Europa, maar voor de christenen in alle werelddelen.

Bij het vervullen van het verlossingsplan heeft God de medewerking van de mens willen vragen: de heilige Schrift verhaalt de heilgeschiedenis als een geschiedenis van roepingen, waarin Gods initiatief en het antwoord van mensen met elkaar verweven zijn. Eigenlijk wordt elke roeping geboren uit de ontmoeting van twee vrijheden, de goddelijke en de menselijke. Persoonlijk uitgenodigd door Gods Woord stelt de geroepene zich ten dienst ervan. Zo begint een weg die, niet zonder moeilijkheden en beproevingen, leidt tot een steeds vertrouwelijker omgang met God en een nog grotere ontvankelijkheid voor zijn wil.

In elke roeping openbaart God de diepe betekenis van het Woord: een voortgaande openbaring van zijn Persoon tot en met de verschijning van Christus, de uiteindelijke zin van het leven: Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten (Joh. 8, 12). Daarom is Christus, Woord van de Vader, het model waarmee de roeping van elke man en vrouw begrepen moet worden, waaraan hun levensweg getoetst moet worden, en dat hun zending geestelijk vruchtbaar maakt.

Bij de persoonlijke lezing van de bijbel moet men, net als in de catechese, altijd luisteren naar de Geest die de betekenis van de teksten doet oplichten Vgl. 2 Kor. 3, 6 : Hij is het die het Woord levend maakt en tegenwoordig stelt, door te helpen bij de poging de waarde en de eisen van het Woord bevatten. De heilige Schrift moet in dezelfde Geest worden gelezen en verklaard waarin zij is geschreven 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 12

Bijbelse catechese die gericht staat op roepingen moet gegeven worden door iemand die zelf een houding aanneemt van gewilligheid en gehoorzaamheid aan de Geest: alleen wie door hem verlicht zijn kunnen ertoe bijdragen dat het zaad van de roepingen dat zich in de kerk bevindt ontkiemt. Daarvan getuigt ook de ervaring van de stichters van religieuze congregaties en van instituten van het gewijde leven, die zoveel mannen en vrouwen hebben geholpen de roep van de Heer te ontdekken en te begroeten.

In de huidige cultuur, vooral in de gemeenschappen die vanouds een christelijke traditie hebben, is de noodzaak en het belang van de dienst van het Woord nog groter geworden. Zoals ik vaak naar voren heb gebracht is dit de tijd van de nieuwe evangelisatie, waarbij iedereen betrokken is. In een wereld die steeds meer geseculariseerd raakt, moet de hernieuwde implantatio Ecclesiae op moedige wijze bevorderd worden; alleen dan zijn roepingservaringen mogelijk.

Een gepaste catechese zorgt voor een rijping van het geloof, voor een geloof dat bewust en actief wordt, en zorgt er daardoor voor dat we de tekens van Gods roeping gaan zien in ervaringen van alledag. Daarbij is de lectio divina heel nuttig als mogelijkheid bij uitstek om God te ontmoeten, door te luisteren naar zijn Woord. Dat wordt in praktijk gebracht in vele religieuze gemeenschappen en kan als geschikte mogelijkheid worden aangereikt worden aan allen die hun leven willen afstemmen op Gods plan. Het luisteren naar de goddelijke Openbaring, stille meditatie, contemplatief gebed en de vertaling daarvan naar de ervaringen van het leven, vormen de bodem waarop bloei en verdere ontwikkeling mogelijk is van de atmosfeer waarin roepingen kunnen gedijen.

In dat licht wordt de waarde die we moeten hechten aan de intrinsieke band tussen de heilige Schrift en de christelijke gemeenschap alleen maar groter. Het luisteren naar het Woord opent de harten van de individuen voor het Woord van God en draagt bij tot de opbouw van de gemeenschap. En zo ontdekken de leden ervan hun roeping van binnenuit en leren zelf een edelmoedig antwoord te geven van geloof en liefde. Alleen de gelovige die tot ‘leerling’ gemaakt is kan "de voortreffelijkheid van Gods Woord" (Heb. 6, 5) smaken en antwoorden op de uitnodiging zijn of haar leven op bijzonder wijze aan het evangelie te verbinden.

Elke roeping is een persoonlijk en uniek gebeuren, maar ook een gebeuren van de gemeenschap en van de kerk. Niemand wordt ertoe geroepen de weg alleen te gaan. Elke roeping wordt door de Heer gewekt als gave voor de christelijke gemeenschap, die van de roeping profijt moet kunnen hebben. Daarom is een nauwkeurige beoordeling nodig, door de betrokkene samen met vertegenwoordigers van de gemeenschap die hem of haar op de weg van een roeping begeleiden. Mijn gedachten gaan uit naar u, eerbiedwaardige broeders in het bisschopambt, die, als pastoren van de kerk, de eerste verantwoordelijkheid dragen voor de bevordering van de roepingen. Wijdt al uw energie aan de roepingen. Moedig met de kracht van de Geest uw gemeenschappen in het bisdom aan, het roepingenprobleem te erkennen als het hunne, en zich bewust te worden van de kerkelijke dimensie van elke roeping van God.

Jongerencatechese zou expliciet roepingencatechese moeten zijn en jonge mensen ertoe moeten brengen, in het licht van het Woord van God, de mogelijkheid van een persoonlijke roeping te onderzoeken en de schoonheid van de volledige zelfgave ten behoeve van het Koninkrijk. Stimuleer moedig roepingen tot het priesterschap, tot het godgewijde leven, voor mannen en vrouwen, tot het missionaire leven en tot het contemplatieve leven, zodat allen die werkelijk geroepen zijn de kostbare gave mogen ontdekken die de Heer hen wil geven in een teken van bijzondere voorliefde Vgl. Mc. 10, 21 .

Elke roeping is een persoonlijk en uniek gebeuren, maar ook een gebeuren van de gemeenschap en van de kerk. Niemand wordt ertoe geroepen de weg alleen te gaan. Elke roeping wordt door de Heer gewekt als gave voor de christelijke gemeenschap, die van de roeping profijt moet kunnen hebben. Daarom is een nauwkeurige beoordeling nodig, door de betrokkene samen met vertegenwoordigers van de gemeenschap die hem of haar op de weg van een roeping begeleiden. Mijn gedachten gaan uit naar u, eerbiedwaardige broeders in het bisschopambt, die, als pastoren van de kerk, de eerste verantwoordelijkheid dragen voor de bevordering van de roepingen. Wijdt al uw energie aan de roepingen. Moedig met de kracht van de Geest uw gemeenschappen in het bisdom aan, het roepingenprobleem te erkennen als het hunne, en zich bewust te worden van de kerkelijke dimensie van elke roeping van God.

Jongerencatechese zou expliciet roepingencatechese moeten zijn en jonge mensen ertoe moeten brengen, in het licht van het Woord van God, de mogelijkheid van een persoonlijke roeping te onderzoeken en de schoonheid van de volledige zelfgave ten behoeve van het Koninkrijk. Stimuleer moedig roepingen tot het priesterschap, tot het godgewijde leven, voor mannen en vrouwen, tot het missionaire leven en tot het contemplatieve leven, zodat allen die werkelijk geroepen zijn de kostbare gave mogen ontdekken die de Heer hen wil geven in een teken van bijzondere voorliefde Vgl. Mc. 10, 21 .

Maar bovenal wil ik mij tot jonge mensen richten: Christus heeft jullie nodig om zijn heilsplan te verwezenlijken! Christus heeft jullie jeugdigheid en grote enthousiasme nodig voor de verkondiging van het evangelie! Beantwoord dit appél door je leven aan Hem en aan je broeders en zusters te geven. Geloof in Christus en Hij zal je niet teleurstellen in je wensen en plannen, maar deze vullen met zin en vreugde. Hij heeft gezegd: ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14, 6). Open je hart in vertrouwen voor Christus! Laat zijn aanwezigheid in jou sterker worden door dagelijks in aanbidding te luisteren naar de Heilige Schriften, die het boek des levens vormen en het boek van de vervulde roepingen.
Dierbare broeders en zusters, tot besluit van deze boodschap wil ik graag alle gelovigen uitnodigen zich bij mij aan te sluiten, en onophoudelijk te bidden in de naam van Hem die alles kan in gemeenschap met God Vgl. Joh. 3, 35 . Moge Hij, die het levende Woord is van de Vader, en onze voorspreker, voor ons ten beste spreken en voor de kerk vele heilige roepingen verkrijgen tot het priesterschap en het gewijde leven.
Heilige Vader, die in alles voorziet,
gij zijt de Heer van de wijngaard en de oogst
en gij geeft allen loon naar werken.
In uw liefdevolle heilsplan
roept gij mannen en vrouwen, om met U
te werken aan de verlossing van de wereld.
Wij danken u voor Jezus Christus, uw levende woord,
die ons heeft bevrijd van onze zonden
en die met ons is om ons bij te staan in onze armoede.
Leid de kudde aan wie Gij het bezit van het Koninkrijk heeft beloofd.
Zend nieuwe arbeiders voor de oogst
en geef in de harten van de herders
vertrouwen op uw heilsplan,
standvastigheid in hun roeping en
heiligheid van leven.
Christus Jezus,
Die de apostelen riep aan de oevers van het Meer van Galilea,
en het maakte tot het fundament van de Kerk
en dragers van uw Evangelie,
steun in deze tijd uw Volk onderweg.
Geef moed aan degenen die u roept
tot uw volgeling in het priesterschap en het godgewijde leven,
zodat zij Gods akker mogen verrijken
met de wijsheid van uw Woord.
Maak hen tot gehoorzame instrumenten van uw liefde
in de dagelijkse dienst aan hun broeders en zusters.
Geest en heiligheid,
die uw gaven uitstort over alle gelovigen
en in het bijzonder over hen die geroepen zijn tot dienaren van Christus,
help jonge mensen de schoonheid te ontdekken van de goddelijke roeping.
Leer hen de ware weg van het gebed,
die gevoed wordt door het Woord van God.
Help hen de tekenen van de tijd te verstaan,
en zo uw Evangelie gelovig te kunnen verklaren en te zijn: dragers van verlossing.
Maria, Maagd die geluisterd heeft
en in wier schoot het Woord van de Heer,
opdat het, door ons ontvangen en overdacht,
mag groeien in ons hart.
Help ons de zaligheden van het geloof te beleven
zoals gij en ons met liefde zonder einde
toe te wijden aan de evangelisatie van allen die uw Zoon zoeken.
Geef ons, dat we allen mogen dienen,
en dienaren worden van het Woord dat wij hoorden,
zodat wij ons geluk mogen vinden
in een leven van blijvende trouw aan dat Woord.
Amen!
Aan allen die verantwoordelijk zijn voor het roepingenpastoraat, aan jonge mensen die trachten te ontdekken wat Gods bedoeling met hen is, en aan allen die geroepen zijn tot een leven van bijzondere toewijding, schenk ik van harte een speciale apostolische zegen.
Vanuit het Vaticaan, 28 oktober 1996
Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: BIJBELSE CATECHESE TER BEVORDERING VAN ROEPINGEN
Wereld Gebedsdag voor Roepingen 1997
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 oktober 1996
Copyrights: © SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test