• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hierboven hebben wij de twee voornaamste doelstellingen aangegeven die aan het Heilig Jaar gesteld zijn: de geestelijke vernieuwing in Christus en de verzoening met God; deze doelstellingen betreffen niet alleen het innerlijk leven van een ieder, maar evenzeer de Kerk in haar geheel, en zelfs in zekere zin de gehele mensengemeenschap. Wij willen dan ook allen die het betreft krachtig aansporen om deze voorstellen te bestuderen, initiatieven te nemen en elkaar onderlinge steun te bieden, zodat tijdens het Heilig Jaar een reële vooruitgang wordt gemaakt in de vernieuwing van de Kerk en het nastreven van de doeleinden die ons, overeenkomstig de geest van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, dat vooruitzag naar de toekomst, zo bijzonder ter harte gaan: dat namelijk de boetvaardigheid, de zuivering van het hart en de bekering tot God tot gevolg moet hebben, dat de apostolische werkzaamheid van de Kerk in krachten toeneemt. 

Gedurende het Heilig Jaar wordt derhalve tot edelmoedige inspanningen aangespoord om de evangelisering te bevorderen, welke in dit ijveren zeer beslist als eerste taak moet worden beschouwd. Want tot de volkeren door God gezonden om 'het universeel sacrament van het heil' te zijn, 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 1 is de pelgrimerende Kerk krachtens haar natuur op zending gericht 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2 en daardoor wordt zij door de aardse gang van menselijke omstandigheden in zoverre vernieuwd, dat zij zich openstelt om het Evangelie van Christus, de Zoon van God, door het geloof te ontvangen en dieper te kennen, en ook zijn heil-brengende boodschap door het woord en het getuigenis van het leven uit te dragen.

Bovendien zal de binnenkort te vieren bisschoppensynode, die niet louter toevallig met het Heilig Jaar plaats heeft - integendeel hebben wij er reeds op gewezen, dat ervoor moet worden gezorgd, dat deze beide kerkelijke gebeurtenissen met elkaar worden gecoördineerd en nauw met elkaar worden verbonden H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de leden van het algemeen secretariaat van de Bisschoppensynode (5 apr 1974) -, aan de gewijde herders verenigd rond de plaatsbekleder van Christus richtinggevende normen en aanbevelingen voorstellen, opdat zij, geleid door het licht van het geloof met ijver de evangelisatie van de hedendaagse wereld beschouwen, terwijl zij de wensen van de gehele Kerk in het oog houden en de meer dringende behoeften van onze tijd, naar de bedoeling van de liefde van Christus.

Bijgevolg zal het vroom luisteren naar het woord van God, gevoegd bij een catechetische vorming die aan de Christen-gelovigen van iedere categorie en leeftijd wordt gegeven, de Christenen leiden naar een zuivering van de zeden en een diepere kennis van het geloof, zal het hen die twijfelen verlichten en de onverschilligen ertoe brengen met een blij gemoed de evangelische boodschap daadwerkelijk in hun leven om te zetten; dat zal allen er bovendien toe brengen bewust en vruchtbaar deel te nemen aan de sacramenten; zowel gemeenschappen als enkelingen aanmoedigen eerlijk en krachtig van het geloof te getuigen in hun leven, zodat aan de wereld verantwoording wordt gegeven van de hoop die in ons leeft. Vgl. 1 Pt. 3, 15

Tien jaar nadat door het Tweede Vaticaans Concilie het grote en heilzame werk van de vernieuwing is begonnen dat het gebied van het herderlijk ambt, de beoefening van de boetvaardigheid en de heilige liturgie betreft, achten wij het zeer opportuun, dat dit werk opnieuw onder ogen wordt gezien en nieuwe impulsen ontvangt; zodat, rekening houdend met hetgeen krachtig is goedgekeurd door het gezag van de Kerk, van de vele en verschillende experimenten die overal hebben plaats gehad die doorzien en onderscheiden kunnen worden die inderdaad voor waardevol en wettig moeten worden gehouden en dat deze met steeds vuriger ijver in toepassing worden gebracht volgens de normen en methoden die door pastorale voorzichtigheid en de inspiratie van echte vroomheid worden aanbevolen. 

De zeer grote toevloed van pelgrims - herders namelijk en gelovigen - uit de christelijke gemeenschappen van de gehele wereld, die verenigd door een broederlijke ijver zich naar Rome begeven om de waarachtige weldaden van de genade en de liefde van Christus te verkrijgen, zal zeker uitstekende gelegenheden bieden om allerlei soort experimenten, pogingen en opvattingen voor te stellen, uit te wisselen, te vergelijken en te bevorderen; dat zal vooral gebeuren, indien er congressen en bijeenkomsten worden gehouden die zich tot de verschillende niveaus van de kerkelijke gemeenschap en de groeperingen van deskundigen uitstrekken en waarin de praktijk van het bidden en de vaste wil zich voor het apostolaat in te zetten met elkaar worden verbonden. 

Wij wensen hier op bijzondere wijze de noodzaak te onderstrepen het juiste evenwicht te vinden dat, evenals dat op opmerkelijke wijze het geval was in de heilige liturgie, er tussen de diverse eisen van het hedendaagse herderlijke ambt moet bestaan: namelijk tussen de traditie en het vernieuwingswerk; tussen de aard van het christelijk apostolaat dat van nature godsdienstig is en zijn werkzame kracht op alle gebieden van het sociale leven; tussen de vrije wijze om spontaan dit apostolaat uit te oefenen, dat sommigen charismatisch plegen te noemen, en de trouw aan de wetten die steunen op het gebod van Christus en de herders van de Kerk; deze immers, door de Kerk gedragen en onophoudelijk aan de verschillende tijden aangepast, maken het mogelijk, dat afzonderlijke ervaringen zo worden opgenomen binnen de christelijke gemeenschap, dat ze, verre van nadelig te zijn, van nut zijn voor de opbouw van het lichaam van Christus dat de Kerk is. Vgl. Rom. 15, 2 Vgl. 1 Kor. 14, 3 Vgl. Ef. 4, 12

Wij willen eveneens de aandacht vestigen op de steeds dringender wordende noodzaak dat soort apostolaat te bevorderen dat op bijzondere plaatselijke omstandigheden en groeperingen van mensen gericht is; tenminste zo, dat het, veelmeer dan de noodzakelijke traditionele instellingen, de bisdommen en parochies namelijk, te hinderen, juist binnentreedt en het evangelisch zuurdeeg van nut doet zijn in die vormen van het hedendaagse sociale leven - vooral ten aanzien van de werknemers, intellectuelen en de jongeren - die vaak verschillen van de vormen van kerkelijk leven door de voorvaderen overgeleverd en vreemd lijken aan de gemeenschappen waarin de gelovigen worden samengebracht door gebed, geloof en liefde verenigd. De wijze ook waarop de catechese wordt gegeven en de verkondiging van het woord van God wordt opgevat om ze te laten beantwoorden aan de behoeften van onze tijd, zal bijzondere overweging eisen die ten doel heeft om effectieve adviezen ter zake te verzamelen, waarbij met name gelet dient te worden op de moeite die men zich zal moeten geven om de sociale communicatiemiddelen dienstbaar te maken aan de menselijke en christelijke vooruitgang, zowel van de mensen afzonderlijk als van de gemeenschappen.

Het gaat hier om zeer ernstige vraagstukken van het grootste belang die wij zullen moeten aanpakken en tot de oplossing waarvan de genade van het Heilig Jaar moet worden afgesmeekt door onophoudelijk gebed en met gebogen hoofd.

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test