• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom verlenen wij, als het ware tot tolk gemaakt van het moederlijk gevoelen van de Kerk, aan alle gelovigen die de passende gesteltenis bezitten en door het Sacrament van de boete gezuiverd en de Heilige Communie gesterkt, hebben gebeden tot intentie van de Paus en het bisschoppencollege de gave van de volle aflaat:

  1. wanneer zij een godvruchtige bedevaart hebben ondernomen naar een van de patriarchale basilieken (dat wil zeggen, naar de basiliek van Sint Pieter in het Vaticaan, of van Sint Paulus aan de Via Ostiense, of de Lateraanse aartsbasiliek van de allerheiligste Verlosser, of de Liberiaanse basiliek op de Esquilijnse heuvel of een andere kerk of plaats van de stad Rome die door het bevoegde gezag is aangewezen, en er met godsvrucht aan een liturgische viering hebben deelgenomen, vooral aan het Misoffer, of een of andere godsdienstoefening (bijvoorbeeld de kruisweg, de mariale rozenkrans);
  2. wanneer zij in groep of als enkelingen een van de vier patriarchale basilieken hebben bezocht, en alleen deze, er een passende tijd in vrome overweging hebben doorgebracht, besluitend met het gebed des Heren, de belijdenis van het geloof volgens een erkende formule en de aanroeping van de allerheiligste maagd Maria;
  3. wanneer zij, door ziekte of een andere ernstige reden verhinderd om deel te nemen aan een bedevaart naar Rome, zich er op de plaats waar zij zich bevinden mee verenigen, terwijl zij hun gebeden en hun smarten aan God aanbieden;
  4. wanneer zij, in Rome verblijvend en door ziekte of een andere ernstige reden verhinderd om aan de liturgische viering of godsdienstoefening of bezoek van hun (kerkelijke, familiale of sociale) gemeenschap deel te nemen, waarover boven in nn. 1 en 2, zich in de geest met deze gemeenschap verenigen, terwijl zij hun gebeden en hun smarten aan God aanbieden.

Gedurende het jubileumjaar blijven bovendien de andere verleningen van aflaten van kracht, met behoud echter van de norm, dat een volle aflaat slechts eenmaal per dag kan worden verkregen; Vgl. Apostolische Penitentiarie, Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten, Enchiridion Indulgentiarum - editio typica (29 juni 1968), 24. par. 1 Vgl. Apostolische Penitentiarie, Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk), Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur) (26 aug 2002), 18. par. 1 alle aflaten kunnen daarentegen steeds worden toegepast op de overledenen bij wijze van voorbede. Vgl. Apostolische Penitentiarie, Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten, Enchiridion Indulgentiarum - editio typica (29 juni 1968), 4

Om dezelfde redenen, dat de gelovigen namelijk de ruimste overvloed van heilsmiddelen wordt aangeboden en het de pastores, vooral de biechtvaders, gemakkelijk te maken, bepalen wij, dat de biechtvaders die deelnemen aan de bedevaart bij gelegenheid van het jubileum gebruik kunnen maken van de bevoegdheden die zij van het wettige gezag in hun eigen bisdom hebben ontvangen Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Over de verplichtingen en privileges verbonden aan het Bisschopsambt, Pastorale Munus (30 nov 1963), 14 om tijdens de reis en in Rome de biecht te horen van de gelovigen die met hen de bedevaart maken en ook van andere personen die zich tot hen wenden, met behoud van het recht van de penitentiarii van de patriarchale basilieken betreffende de biechtstoelen die hierin voor hen zijn gereserveerd. Aan dezen zullen ook speciale bevoegdheden worden verleend door de Heilige Apostolische Penitentiarie. Vgl. Apostolische Penitentiarie, Prima Synodus Romana a.D. MCMLX, 63

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test