• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het staat naar een zeer oude gewoonte van de Kerk vast, dat een aflaat, verbonden aan verschillende werken en gebruiken van christelijke boetvaardigheid, op bijzondere wijze werd verleend bij gelegenheid van de bedevaart naar de plaatsen die eerbiedwaardig en geheiligd zijn door het leven, de dood en de verrijzenis van onze Verlosser, Jezus Christus, evenals ook door het geloofsgetuigenis van de apostelen. Ook wij willen daarom nu deze eerbiedwaardige traditie volgen in overeenstemming met de beginselen en regels die wijzelf hebben vastgesteld in de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
en die wij hier in herinnering willen roepen.

Omdat Christus onze 'Gerechtigheid' is en zeer terecht onze 'Vergeving' wordt genoemd, laten wij, handelend als 'dienaar van dezelfde Verlosser Christus,in overeenstemming met de overgeleverde gewoonte van de Kerk, gaarne die gelovige Christenen delen in de gave van de aflaat die zich van harte geheel tot God hebben bekeerd, door werken van boetvaardigheid, vroomheid en broederlijke hulp oprecht en edelmoedig blijk geven in liefde met God en de broeders verenigd te blijven en daarin bovendien nog willen groeien. Vgl. H. Paus Paulus VI, Brief, Maximiliaan kard. de Fürstenberg over de afkondiging van het algemeen en grootste jubileum in het jaar MCMLXXV, Iniziandosi ufficialmente (31 mei 1973) Want deze deelneming komt voort uit de volheid van de heilsgoederen die vóór alles Christus de Verlosser zelf is, in wie de voldoeningen en verdiensten van zijn verlossing bestaan en van kracht zijn. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 5 In deze volheid van Christus waaruit wij allen hebben ontvangen,19 wordt licht geworpen op het aloude dogma van de gemeenschap der heiligen, waardoor het leven van de afzonderlijke kinderen van God in en door Christus wonderbaar/ijk verbonden is met het leven van alle andere Christenbroeders in de bovennatuurlijke eenheid van het mystiek lichaam van Christus als in één mystieke persoon. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 5 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 48, a. 2 ad1 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 49, a. 1

Want krachtens een geheim en liefdevol mysterie van Gods beschikking zijn de mensen door een bovennatuurlijke band met elkaar verbonden, waardoor de zonde van de één ook aan de overigen schade toebrengt, zoals ook de heiligheid van de één weldadig is voor de anderen. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 4 De Kerk geeft nu, krachtens haar volmacht, als dienares van de verlossing van Christus de Heer, de gelovigen in de aflaat deel aan deze volheid van Christus in de gemeenschap der heiligen, H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 8 door hen in de ruimste mate van de heilsmiddelen te voorzien.

Aldus houdt de Kerk met als het ware moederlijke omarming en steun haar gebrekkige en zwakke kinderen staan, de, die een steun vinden in het mystiek lichaam van Christus, dat in zijn geheel moeite doet voor hun bekering door de liefde, het voorbeeld en het gebed. Zo vindt de rouwmoedige gelovige in deze bijzondere vorm van kerkelijke liefde een machtige hulp om de oude mens af te leggen en zich met de nieuwe mens te bekleden, waarin inderdaad de bekering en verzoening bestaat. Vgl. H. Paus Paulus VI, Brief, Aan Weleerwaarde Constantinum Koser, Ordinis Fratrum Minorum Vicarium Generalem, bij gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de aflaat aan Sint Franciscus door Paus Honorius III, Sacrosancta Portiunculae ecclesia (14 juli 1966) Het doel immers dat de Kerk zich bij het verlenen van aflaten stelt, is hierin gelegen, dat zij niet alleen de Christengelovigen helpt bij de uitboeting van de verdiende straffen, maar ook dat zij hen stimuleert om werken van vroomheid, boetvaardigheid en liefde te volbrengen, vooral die welke de groei van het geloof en het algemeen welzijn bevorderen. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 8

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test