• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoe dan ook, het leergezag van de Kerk onderwijst een leer die geloofd moet worden als van Godswege geopenbaard (eerste paragraaf) of als definitief te houden (tweede paragraaf) bij definitieve of bij niet definitieve act. Als het gaat over een definitieve act, wordt een waarheid plechtig gedefinieerd door een uitspraak van de Paus ‘ex cathedra’ of door het handelen van een oecumenisch Concilie. Als het gaat om een niet definitieve act, wordt een leer onfeilbaar onderwezen door het gewoon en universeel leergezag van de bisschoppen die over de hele aarde in communio met de opvolger van Petrus zijn. Deze leer kan bevestigd of herbevestigd worden door de Paus ook zonder een plechtige definitie uit te spreken, verklarend namelijk dat deze leer hoort tot het onderricht van het gewoon en universeel leergezag als een van Godswege geopenbaarde waarheid (eerste paragraaf) of als een waarheid van de katholieke leer (tweede paragraaf). Derhalve, wanneer omtrent een of andere leer geen uitspraak in de plechtige vorm van een definitie bestaat, maar deze door het gewoon en universeel leergezag – waarbij noodzakelijk de Paus inbegrepen is – onderwezen wordt als behorend tot het erfgoed van het geloofsgoed, dan moet ze verstaan worden als onfeilbaar voorgehouden. Opgemerkt dient te worden dat het onfeilbaar onderricht van het gewoon en universeel leergezag niet enkel voorgehouden wordt door een expliciete verklaring van een leer die geloofd en definitief gehouden moet worden, maar ook tot uitdrukking wordt gebracht in een leer die impliciet vervat ligt in de geloofsgewoonte van de Kerk, daar zij voortkomt uit de openbaring of hoe dan ook noodzakelijk is voor het eeuwig heil en bevestigd wordt door het getuigenis van de ononderbroken overlevering; dit onfeilbaar onderricht blijkt inderdaad door het hele corps van bisschoppen voorgehouden te worden ook in diachronische zin en niet noodzakelijk alleen maar in synchronische zin. Bovendien hangt de bedoeling van het gewoon en universeel leergezag om een leer als definitief voor te houden gewoonlijk niet af van technische formuleringen met een bijzonder plechtig karakter; het is voldoende dat deze kenbaar wordt gemaakt door de strekking en de samenhang van de woorden. Een verklaring van de Paus om te bevestigen of te herbevestigen is daarom geen nieuwe act van dogmabepaling, maar de formele bevestiging van een waarheid die de Kerk reeds bezit en onfeilbaar overlevert.

Document

Naam: LEERSTELLIGE NOTA TER VERHELDERING VAN DE LAATST VASTGESTELDE FORMULE VAN DE GELOOFSBELIJDENIS
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger en msgr. Tarcisio Bertone s.d.b.
Datum: 29 juni 1998
Copyrights: © 1998, SRKK, Utrecht
Vert.: prof. dr. P. Stevens en prof. dr. L. de Fleurquin
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test