• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De goedkeuring van de liturgische teksten, ofwel definitief, ofwel ad interim ofwel ad experimentum, moet per decreet gebeuren. Opdat dit decreet wettig tot stand komt, dient men het volgende in acht te nemen: Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36 Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd, Sacram Liturgiam (25 jan 1964), 9 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 27-29 Comm. centralis coordinandis post Concilium laboribus et Concilii decretis interpretandis, Antwoord op voorgelegde twijfel, in: AAS 60 (1968), 361 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)

 1. Om wettig een decreet te kunnen uitvaardigen is vereist: tweederde van de in het geheim uitgebrachte stemmen van allen die in de Bisschoppenconferentie een beslissende stem hebben.
 2. Alle akten die door Apostolische Stoel moeten worden onderzocht moeten in tweevoud, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Conferentie, en naar behoren voorzien van het zegel gestuurd worden naar de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. De akten moeten bevatten:
  1. de namen van de bisschoppen en van hen die door het recht met hen gelijk gesteld zijn, die bij de vergadering aanwezig waren,
  2. een verslag van de vergadering dat moet bevatten: de uitslag van de stemming bij ieder afzonderlijk decreet met vermelding van het aantal voorstemmers, tegenstemmers en onthoudingen.
 3. Er moeten twee exemplaren van de liturgische teksten in de volkstaal worden gestuurd; indien mogelijk moet de tekst ook op diskette worden aangeleverd.
 4. In een apart verslag moeten de volgende dingen helder worden uiteengezet: Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 30 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)
  1. de principes of de criteria die bij het vertalen zijn gevolgd,
  2. een lijst van personen die in de diverse stadia aan het werk hebben deelgenomen met een korte vermelding van de kwalificaties en de deskundigheid van ieder van hen,
  3. de veranderingen die wellicht zijn aangebracht ten aanzien van een vroegere vertaling van dezelfde uitgave van het liturgische boek moeten apart worden aangegeven samen met de redenen waarom de veranderingen zijn doorgevoerd,
  4. een uiteenzetting van een eventuele verandering in de inhoud van de Latijnse standaarduitgave met de redenen waarom dit noodzakelijk is geweest samen met de vermelding van een eerder verlof van de Apostolische Stoel om deze verandering te mogen invoeren.

Het gebruik om de erkenning (recognitio) van de Apostolische Stoel te vragen voor alle vertalingen van liturgische teksten Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 20-21.31 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838 verschaft de noodzakelijke zekerheid, d.w.z. dat de vertaling authentiek is en overeenkomt met de oorspronkelijke teksten en dit gebruik drukt uit en bewerkt de waarachtige gemeenschapsband (communio) tussen de opvolger van de heilige Petrus en zijn broeders in het bisschopsambt. Bovendien is deze erkenning niet zomaar een of andere formaliteit, maar een handeling van bestuursmacht die absoluut noodzakelijk is (als de erkenning (recognitio) er niet is, dan mist de handeling van de Bisschoppenconferentie iedere kracht van wet) en waardoor wijzigingen, zelfs substantiële, kunnen worden opgelegd. Pont. Comm. Codici Iuris Recognoscendo, Acta: Communicationes 15 (1983) 173 Daarom mogen geen vertaalde of pas samengestelde liturgische teksten gedrukt worden voor gebruik door celebranten of in het algemeen door het volk, als de erkenning (recognitio) nog ontbreekt. Omdat de lex orandi altijd in overeenstemming dient te zijn met de lex credendi en het geloof van het christenvolk tot uiting dient te brengen en te versterken, kunnen liturgische vertalingen niet verdienstelijk zijn voor God als daarin niet de rijkdom van de katholieke leer uit de oorspronkelijke tekst in de versie in de volkstaal getrouw vertaald wordt zodat de gewijde taal aangepast wordt aan de dogmatische inhoud. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot medewerkers en deskundigen van de Raad ("Concilium") ‘ter uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie’ (13 okt 1966) Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, 11e bijeenkomst van voltallige raad, Tot de Raad ter uitvoering van de constitutie over de heilige liturgie (14 okt 1968), 10 Bovendien moet men het principe in acht nemen dat iedere particuliere Kerk met de universele Kerk moet overeenstemmen niet alleen in de geloofsleer en in de sacramentele tekenen maar ook in de gebruiken die aanvaard zijn door een apostolische en doorlopende traditie. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 397 Daarom beoogt de erkenning van de Apostolische Stoel ervoor te waken dat de vertalingen zelf en bepaalde wettig ingevoerde varianten de eenheid van het volk Gods niet schaden, haar veeleer steeds dienen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de theologische en juridische natuur van Bisschoppenconferenties, Apostolos Suos (21 mei 1998), 22

Zie ook:

Volgens brief Paus Franciscus - Brief
Aan kardinaal Sarah over Magnum Principium
(15 oktober 2017)
van Paus Franciscus van 15 oktober 2017 is dit artikel "herroepen of ongeldig verklaard" met ingang van 1 oktober 2017 door zijn Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Magnum Principium
Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
(3 september 2017)
van 3 september 2017.

De erkenning (recognitio) door de Apostolische Stoel verleend moet in de gedrukte uitgave aangegeven worden met daarbij de zin “concordat cum originali” ondertekend door de voorzitter van de Liturgische Commissie van de Bisschoppenconferentie en bovendien met het woord “imprimatur” ondertekend door de voorzitter van de Conferentie. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838. § 3 Bovendien moeten twee exemplaren van iedere gedrukte uitgave naar de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten gestuurd worden. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)
Elke verandering in een liturgisch boek, dat reeds een goedkeuring van de Bisschoppenconferentie en daarna erkenning (recognitio) van de Apostolische Stoel heeft ontvangen, moet, of het nu gaat om de keuze van teksten uit reeds uitgegeven liturgische boeken of om een verandering in indeling van de teksten, gebeuren volgens de procedure die boven in nr. 79 is vastgesteld, waarbij men ook rekening moet houden met de voorschriften boven onder nr. 22. Een andere procedure kan in bijzondere omstandigheden slechts gevolgd worden als dit door de Statuten van de Bisschoppenconferentie of door een gelijkluidende wetgeving, goedgekeurd door de Apostolische Stoel wordt toegestaan. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)
Wat betreft de liturgische boeken in de volkstaal dient men te beseffen dat de goedkeuring van de Bisschoppenconferentie en de erkenning van de Apostolische Stoel alleen geldig is voor het gebied van de Conferentie en dat deze uitgaven zonder verlof van de Apostolische Stoel niet in een ander gebied gebruikt mogen worden afgezien van bijzondere omstandigheden zoals boven onder de nrs. 18 en 76 vermeld zijn met inachtneming van de normen die hier zijn uiteengezet.

Waar een bepaalde Bisschoppenconferentie geen geld of onvoldoende hulpmiddelen heeft om een liturgisch boek uit te geven en te drukken, dient de voorzitter van deze Conferentie de zaak voor te leggen aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, die een andere schikking kan treffen of goedkeuren zoals een uitgave van de liturgische boeken samen met andere Conferenties of het aanwenden van liturgische boeken die reeds elders in gebruik zijn. Een dergelijk verlof van de Apostolische Stoel wordt slechts ad actum verleend.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test