• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sinds het ogenblik dat Wij, hoewel volledig onwaardig, tot de zetel van Petrus werden verheven, hebben Wij niet zonder lering en troost meer dan eens stil gestaan bij wat Wij zagen en hoorden, toen mensen van alle ras en overtuiging uitdrukking gaven aan hun droefheid bij de dood van Onze onmiddellijke Voorganger; en eveneens later, toen velen, hoewel inbeslaggenomen door andere gebeurtenissen en bezwaard door moeilijkheden van ernstige aard, hun geesten en harten in hoop en verwachting tot Ons richtten, nadat Wij tot de hoogste waardigheid van het Opperherderschap waren geroepen.

Dit bewijst ongetwijfeld duidelijk dat de katholieke Kerk zich nog steeds verheugt in een eeuwige jeugd en als het ware verschijnt als een geheven standaard voor de volkeren Vgl. Jes. 11, 12 , en dat van haar een doordringend licht en een zachte liefde uitgaat naar alle volkeren.

Het was Ons bovendien een grote vreugde dat de H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Aankondiging diocesane Synode, Oecumenisch Concilie en aanpassing Kerkelijk wetboek
Tot college van kardinalen op het feest van St. Paulus-bekering - Vespers in de St. Paulus-buiten-de-Muren, Rome
(25 januari 1959)
van Ons plan om een Oecumenisch Concilie en een Synode voor het diocees van Rome te houden, om eveneens het Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
aan de eisen van de tegenwoordige tijd aan te passen en een nieuw Wetboek voor de Kerk van de Oosterse Ritus te publiceren, in zeer wijde kring met instemming is begroet. Eveneens tot Onze vreugde is daardoor overal de hoop gewekt dat de geesten van de mensen zullen worden gewekt tot een betere en diepere kennis van de waarheid, tot een heilzame vernieuwing van de christelijke zeden en tot herstel van de eenheid, de eendracht en de vrede.

Waarheid, eenheid, vrede

Wij stellen Ons voor in deze Encycliek, de eerste die Wij tot de gehele katholieke wereld richten, deze drie punten te behandelen, namelijk het verkrijgen en bevorderen van de waarheid, de eenheid en de vrede in de geest van de christelijke naastenliefde, daar het Apostolisch ambt dat Wij bekleden dit op het ogenblik voor alles van Ons schijnt te eisen.

Moge de Heilige Geest vanuit de hemel Ons bijstaan, terwijl Wij dit schrijven en U, wanneer gij het zult lezen; en moge de invloed van Gods genade allen brengen tot het bereiken van dat algemeen gewenste ideaal, niettegenstaande de vooroordelen, de vele moeilijkheden en talrijke belemmeringen die de verwezenlijking hiervan in de weg staan.

Document

Naam: AD PETRI CATHEDRAM
Over waarheid, eenheid en vrede in de geest van liefde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 29 juni 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief jrg. 14, nr. 35, pag. 829-848
Bewerkt: 12 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test