• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEPALINGEN INZAKE HET VERKRIJGEN VAN DE JUBILEUM-AFLAAT

Met het onderhavige decreet, dat uitvoering geeft aan de wil van de Heilige Vader, zoals neergelegd in de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Incarnationis mysterium
Bul ter afkondiging van het Grote Jubileumjaar 2000
(30 november 1998)
, stelt de Apostolische Penitentiarie, krachtens de door dezelfde Opperherder verleende bevoegdheden, de regels vast die in acht moeten worden genomen voor het verkrijgen van de jubileum-aflaat.

Alle gelovigen die zich op de juiste wijze hebben voorbereid, kunnen gedurende het Jubileumjaar rijkelijk de gave van de aflaat genieten, met inachtneming van de hiernavolgende nader uiteen te zetten bepalingen.

Terwijl de aflaten die hetzij algemeen, hetzij bij bijzonder besluit zijn verleend, van kracht blijven gedurende het grote jubileum, wordt er aan herinnerd dat de jubileumaflaat kan worden aangewend als smeekbede voor de zielen der overledenen; wanneer men dit doet stelt men een buitengewone akt van bovennatuurlijke liefde, krachtens de band waarmee de gelovigen die, nog pelgrimerend op aarde, in het mystiek lichaam van Christus, verenigd zijn met hen die hun aardse tocht reeds volbracht hebben. Bovendien blijft de norm volgens welke de volle aflaat slechts eenmaal per dag verworven kan worden, Vgl. Apostolische Penitentiarie, Decreet, Enchiridion Indulgentiarum (16 juli 1999). 21,1 in de loop van het Jubileumjaar van kracht.

Het hoogtepunt van het jubileum is de ontmoeting met God de Vader, door Christus Verlosser, aanwezig in zijn kerk, en wel op bijzondere wijze door de sacramenten. Daarom heeft heel de jubileumtocht, voorbereid door de pelgrimstocht, als vertrek- en aankomstpunt de viering van het sacrament van verzoening als ook van het sacrament van de eucharistie, paasmysterie van Christus, onze vrede en onze verzoening: daar vindt de omkeer brengende ontmoeting plaats die toegang verschaft tot de gave van de aflaat voor zichzelf en voor anderen.

Na waardig de sacramentele belijdenis te hebben verricht die conform Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, als regel de individuele en volledige biecht dient te zijn, kan de gelovige door te doen wat volbracht moet worden binnen een redelijke tijdsperiode de gave van de volle aflaat, zelfs dagelijks, ontvangen of aanwenden, zonder verplicht te zijn opnieuw een belijdenis te doen. Het is echter van belang dat de gelovigen de genade van het sacrament van verzoening veelvuldig ontvangen om voort te gaan in bekering en zuiverheid van hart. Vgl. Apostolische Penitentiarie, Decreet, Enchiridion Indulgentiarum (16 juli 1999). 23, 1-2Daarentegen is het opportuun, dat het deelnemen aan de eucharistie - hetgeen voor het verkrijgen van elke aflaat noodzakelijk is - op dezelfde dag plaatsvindt, waarop men de voorgeschreven werken volbrengt. Vgl. Apostolische Penitentiarie, Decreet, Enchiridion Indulgentiarum (16 juli 1999). 23, 3

Deze twee momenten bij uitstek dienen allereerst vergezeld te gaan van een blijk van gemeenschap met de kerk, zoals deze blijkt uit het gebed volgens de bedoeling van de paus en ook uit akten van liefde en boetvaardigheid, volgens de hieronder gegeven aanwijzingen, akten die worden opgevat als de uitdrukking van de echte bekering van het hart, waartoe de gemeenschap met Christus in de sacramenten leidt. Christus is inderdaad de kwijtschelding en het slachtoffer dat opgedragen wordt voor onze zonden Vgl. 1 Joh. 2, 2 . Door de uitstorting van de heilige Geest, die de "vergeving van de zonden", "Hij is zelf de vergeving van alle zonden": Romeins missaal, Gebed over de gaven, zaterdag in de zevende week van de Paastijd. in het hart van de gelovigen is, wekt Hij iedereen op tot een kinderlijke en vertrouwvolle ontmoeting met de Vader van alle barmhartigheid. Voortvloeisels van deze ontmoeting zijn de gerichtheid op bekering en vernieuwing, op kerkelijke gemeenschap en liefde jegens de broeders en zusters.

Voor het komende jubileum wordt eveneens de norm bevestigd volgens welke biechtvaders ten behoeve van hen die wettig verhinderd zijn, de voorgeschreven werken, danwel de voorwaarden kunnen veranderen.Vgl. Apostolische Penitentiarie, Decreet, Enchiridion Indulgentiarum (16 juli 1999). 27 Mannelijke en vrouwelijke religieuzen die gehouden zijn in hun klooster te blijven, zieken en allen die, op de een of andere wijze, niet in staat zijn hun verblijfplaats te verlaten, kunnen een bezoek brengen aan de kapel van hun huis in plaats van een bezoek aan een aangewezen kerk. Als zelfs dit onmogelijk is, zullen zij de aflaat kunnen verkrijgen door zich geestelijk te verenigen met hen die op de gewone wijze de voorgeschreven werken verrichten, door aan God hun gebeden, hun lijden en hun ontberingen op te dragen.

Wat betreft de voorwaarden die vereist zijn: de gelovigen kunnen de jubileumaflaat verkrijgen:

Te Rome, als zij een pelgrimstocht maken naar één van de patriarchale basilieken, dat wil zeggen de Sint Pieter in het Vaticaan, de Lateraanse aartsbasiliek van de heilige Verlosser, de basiliek van Maria de Meerdere, of de basiliek van Sint Paulus buiten de muren aan de weg naar Ostia, en daar met godsvrucht deelnemen aan de eucharistieviering of aan een andere liturgische viering zoals het morgen- of avondgebed (lauden of vespers), of aan een oefening van vroomheid (bijvoorbeeld de kruisweg, de rozenkrans, het bidden van de Akathistos-hymne ter ere van de moeder van God); bovendien, indien zij met een groep of alleen een van de vier patriarchale basilieken bezoeken en zich daar gedurende enige tijd het heilig Sacrament aanbidden en een godvruchtige overweging houden en deze besluiten met het bidden van het Onze Vader, de geloofsbelijdenis, onder enige toegestane vorm, en de aanroeping van de maagd Maria. Bij deze bijzondere gelegenheid van het grote jubileum worden met dezelfde woorden aan de vier patriarchale basilieken toegevoegd: de basilieken: van het heilig Kruis te Jeruzalem, van de heilige Laurentius buiten de muren, het heiligdom van de "Madonna del Divino Amore", de christelijke catacomben. Vgl. Apostolische Penitentiarie, Decreet, Enchiridion Indulgentiarum (16 juli 1999). 14

In het Heilig Land als zij, met inachtneming van dezelfde voorwaarden, een bezoek afleggen aan de basiliek van het heilig Graf te Jeruzalem, de basiliek van de geboorte in Betlehem, of de basiliek van de Aankondiging van Jezus' Geboorte in Nazaret.

In andere kerkelijke gebieden, als zij een pelgrimstocht maken naar de kathedrale kerk, of naar andere kerken of plaatsen die door de ordinaris zijn aangewezen, en als zij daar met godsvrucht deelnemen aan een liturgische viering, of aan een andere oefening van vroomheid, zoals hierboven aangegeven voor de stad Rome, bovendien wanneer zij met een groep of alleen de kathedraal bezoeken of een heiligdom dat door de ordinaris is aangewezen, daar gedurende enige tijd overgeven aan vrome overweging en deze beëindigen met het "Onze Vader", de geloofsbelijdenis, in enige toegelaten vorm, en de aanroeping van de maagd Maria.

Op elke plaats, als zij gedurende een passende tijd een bezoek brengen aan hun broeders en zusters die in nood of moeilijkheden verkeren (zieken, gevangenen, ouden van dagen, eenzamen, invaliden, enzovoorts), alsof zij een pelgrimage maakten naar Christus in hen aanwezig Vgl. Mt. 25, 34-36 , met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden, geestelijke, sacramentele en gebedsvoorwaarden. De gelovigen zullen deze bezoeken in de loop van het Jubileumjaar zeker willen herhalen, aangezien zij elke keer een volle aflaat verkrijgen, maar natuurlijk niet meer dan eenmaal per dag.

De volle aflaat van het jubileum kan ook verworven worden dankzij de initiatieven die op concrete en ruimhartige wijze de geest van boetvaardigheid die als het ware de ziel van het jubeljaar is, werkzaam maken. Bijvoorbeeld zich gedurende een dag onthouden van overbodige zaken (tabak, alcoholhoudende dranken, vasten en onthouding volgens de algemene normen van de kerk en de nadere aanwijzingen van de episcopaten), en de armen een aangepaste som geld geven; door met een aanmerkelijke bijdrage religieuze of sociale werken te steunen (met name ten gunste van vondelingen, probleemjeugd, behoeftige ouderen, migranten in landen waar zij betere levensomstandigheden zoeken); een redelijke hoeveelheid vrije tijd besteden aan activiteiten die van belang zijn voor de gemeenschap, of andere soortgelijke vormen van persoonlijke opoffering.


Rome, Apostolische Penitentiarie, 29 november 1988, eerste zondag van de Advent.William Wakefield kardinaal Baum
groot-penitencier

+ Luigi De Magistris

regent

Document

Naam: BEPALINGEN INZAKE HET VERKRIJGEN VAN DE JUBILEUM-AFLAAT
Soort: Apostolische Penitentiarie
Auteur: William Wakefield Kardinaal Baum
Datum: 29 november 1998
Copyrights: © 1998, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test