• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
HOOFDSTUK 6  -  De taal bij de liturgische handelingen met zang, en het behoud van de schat van de gewijde muziek

HOOFDSTUK 6 - De taal bij de liturgische handelingen met zang, en het behoud van de schat van de gewijde muziek

Volgens de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
"moet het gebruik van de Latijnse taal, behoudens het particulier recht, in de Latijnse ritussen gehandhaafd blijven". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36. par. 1 Omdat echter "het gebruik van de volkstaal vaak van groot nut kan zijn voor het volk" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36. par. 2, "komt het aan het bevoegde territoriaal kerkelijk gezag toe, beslissingen te nemen omtrent het gebruik van de volkstaal en de mate van dit gebruik; deze besluiten moeten echter door de Apostolische Stoel worden goedgekeurd of bekrachtigd". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36. par. 3

Met strikte inachtneming van deze richtlijnen zal men daarom die vorm van deelname kiezen, die het best beantwoordt aan de mogelijkheden van iedere bijeenkomst.

De zielenherders zullen ervoor zorgen, dat, behalve in de volkstaal, "de gelovigen de vaste delen van de Mis, die voor hen bestemd zijn, ook in het Latijn samen kunnen bidden of zingen". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 54 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 59

Waar het gebruik van de volkstaal in de viering van de Mis is ingevoerd, zullen de plaatselijke ordinarissen nagaan, of het niet goed zou zijn om in bepaalde kerken, speciaal in grote steden, waar meer toeloop is van gelovigen, die niet dezelfde taal spreken, een of meer Missen in het Latijn te handhaven, vooral gezongen Missen.
Wat betreft het gebruik van het Latijn of van de volkstaal bij de liturgische vieringen op de seminaries houde men zich aan de richtlijnen van de Congregatie van de Seminaries en Universiteiten omtrent de liturgische vorming van de seminaristen. De leden van Instituten, die de evangelische raden beleven, moeten zich in dit punt houden aan de richtlijnen van de Apostolische Brief H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Sacrificium Laudis
Over het bidden van het liturgische getijdegebed in het Latijn door leden van religieuze instituten die verplicht zijn tot het koor
(15 augustus 1966)
van 15 augustus 1966, als ook van de Congregatie voor de Riten
In edicendis normis
Instructie omtrent het gebruik van de taal bij de viering van het goddelijk Officie en van de conventuele of communiteitsmis door de religieuzen (23 november 1965)
van de Ritencongregatie van 23 november 1965 omtrent het gebruik van de taal bij de viering van het goddelijk Officie en van de conventuele of communiteitsmis door de religieuzen.

Wat betreft de liturgische handelingen, die met zang worden gevierd in het Latijn, het volgende:

  1. De Gregoriaanse zang, als zijnde de eigen zang van de Romeinse liturgie, moet, waar geen bijzondere factoren het anders vereisen, de voornaamste plaats innemen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 116 Men benutte daarvoor, overeenkomstig de mogelijkheden, de melodieën van de standaard uitgaven.
  2. "Ook verdient het aanbeveling, een uitgave te maken van meer eenvoudige melodieën ten behoeve van kleinere kerken." Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 117
  3. De andere composities, een- of meerstemmig, ontleend aan oudere of moderne werken, moet men in ere houden, cultiveren en, waar de gelegenheid zich voordoet, zich ervan bedienen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 116
Rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, het pastorale belang van de gelovigen en het karakter van iedere taal, zullen de zielzorgers ook nagaan, of stukken gewijde muziek, die in vroeger eeuwen zijn gecomponeerd voor Latijnse teksten, zich, behalve voor liturgische handelingen in het Latijn, ook lenen voor liturgische handelingen in de volkstaal. Er is immers niets tegen dat in eenzelfde viering enkele gedeelten in een andere taal worden gezongen.
Om de schat van gewijde muziek te behouden en nieuwe vormen van gewijde zang te bevorderen "moet grote waarde worden gehecht aan het muzikaal onderricht en de muzikale oefening op de seminaries, in novitiaten en studiehuizen van mannelijke en vrouwelijke religieuzen, en aan andere katholieke instituten en scholen", en vooral aan de hogere instituten, die speciaal voor dit doel bestemd zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 115 Men zal vooral de studie en het gebruik bevorderen van de Gregoriaanse zang, omdat hij vanwege zijn bijzondere kwaliteiten een zeer belangrijke grondslag is voor de vorming in de gewijde muziek.

De nieuwe composities van gewijde muziek moeten zich nauwkeurig houden aan de boven uiteengezette beginselen en richtlijnen. Daarom "moeten ze de geest ademen van echte gewijde muziek, en niet alleen uit te voeren zijn door grotere koren, maar ook berekend op kleinere koren, en de actieve deelname van heel de gemeenschap verhogen". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 121

Wat betreft het traditionele repertoire, moet men voorrang geven aan de stukken, die beantwoorden aan de eisen van de vernieuwde liturgie; vervolgens zullen de deskundigen nauwkeurig nagaan, of ook andere stukken aan deze eisen kunnen worden aangepast; wat de overige stukken betreft, die zich niet laten aanpassen aan de aard van de liturgische handeling of aan een goede pastorale viering ervan, deze zal men heel geschikt een plaats kunnen geven in de godvruchtige oefeningen, met name in de viering van het woord Gods. Alinea 46

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test