• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
HOOFDSTUK 5  -  De gewijde muziek bij de viering van de Sacramenten en sacramentalia, bij bijzondere plechtigheden van het kerkelijk jaar, bij vieringen van het Woord Gods en bij godsvruchtige oefeningen

HOOFDSTUK 5 - De gewijde muziek bij de viering van de Sacramenten en sacramentalia, bij bijzondere plechtigheden van het kerkelijk jaar, bij vieringen van het Woord Gods en bij godsvruchtige oefeningen

Het heilig Concilie heeft als beginsel opgesteld, dat, wanneer bepaalde riten, overeenkomstig elks eigen aard, een gemeenschappelijke viering met zich meebrengen, met een talrijke en actieve deelname van de gelovigen, deze de voorkeur moet hebben boven de individuele en quasi-private viering ervan. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 27 Hieruit volgt noodzakelijk, dat men grote betekenis moet toekennen aan de zang, omdat hij het "kerkelijk" aspect van de viering duidelijker tot uitdrukking brengt.
Bepaalde vieringen van de Sacramenten en sacramentaliën, die in het leven van de gehele parochiegemeenschap een bijzondere betekenis hebben, zoals het Vormsel, heilige Wijdingen, het Huwelijk, een kerk- of altaarconsecratie, uitvaartplechtigheden enz., moeten zoveel mogelijk van zang vergezeld gaan, zodat ook de plechtigheid van de ritus bijdraagt tot een grotere pastorale vruchtbaarheid. Men moet er echter goed voor zorgen, dat men niet, onder het voorwendsel van grotere plechtigheid, iets louter profaans of iets, dat zich minder goed laat verenigen met de goddelijke eredienst, in de viering laat binnensluipen, hetgeen vooral geldt voor de viering van het Huwelijk.
Ook moet men door zang de plechtigheid verhogen van die vieringen, waaraan de liturgie in de loop van het liturgisch jaar bijzonder reliëf geeft. Met de vereiste plechtigheid moeten heel bijzonder worden gevierd de riten van de Goede Week; deze immers voeren de gelovigen door de viering van het paasgeheim naar het middelpunt van het liturgisch jaar en naar het hart van de liturgie zelf.
Ook voor de liturgie van de Sacramenten en sacramentalia en voor andere bijzondere plechtigheden van het liturgisch jaar zorge men voor geschikte melodieën, die de mogelijkheid scheppen om aan de viering, ook als deze geschiedt in de volkstaal, grotere luister bij te zetten, volgens de richtlijnen van het bevoegde gezag en de mogelijkheden van de diverse gemeenschappen.
De gewijde muziek is een krachtig middel om de godsvrucht van de gelovigen te voeden ook bij de vieringen van het Woord Gods en bij godvruchtige oefeningen. Bij de vieringen van het woord Gods Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 37-39 neme men als model de woordliturgie in de Mis. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 37 Bij alle godvruchtige oefeningen kunnen van groot nut zijn vooral de psalmen, de werken van gewijde muziek uit de oude en moderne tijd, populaire godsdienstige liederen en verder orgelspel en de muziek van andere instrumenten, die meer op het karakter van de plechtigheid zijn afgestemd. Bovendien kan men zich bij deze godvruchtige oefeningen en vooral bij de vieringen van het Woord Gods heel goed bedienen ook van enkele muzikale werken, die, al vinden ze geen plaats meer in de liturgie, toch de religieuze geest kunnen wekken en de overweging van de heilige geheimen kunnen bevorderen. Alinea 53

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test