• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 48 - Waarde van het gezin

De activiteit van de christengelovigen-leken voltrekt zich grotendeels in en door het gezin. Door de kracht van het huwelijks sacrament heeft het christelijke gezin als huiskerk deel aan het leven en de zending van de Kerk. Maar de uiterste noodsituatie van veel gezinnen kan de toegang tot die relaties binnen een gezin, die er moeten zijn en die heel het christelijke leven moeten doortrekken, verduisteren.

Zoals een vroegere Synode 'Over het gezin', zó spoort deze Synode iedereen aan alles in het werk te stellen om in de gezinnen een dieper besef van hun eigen actieve en verantwoordelijke opdracht tot stand te brengen.

Levend ingevoegd in de kerkgemeenschap is het gezin de eerste, oorspronkelijke en onvervangbare school voor de heiligheid van de christen, die tot uitdrukking komt in het getuigenis van het leven en in de dienst aan Kerk en samenleving, bovenal door de waarden van liefde, trouw, 'communio', eerbied voor het leven en voor de solidariteit te bevorderen.

Zó is te begrijpen hoe het huwelijkssacrament aan echtelieden de grote kracht schenkt om de situaties van het huwelijksleven te evangeliseren. De authentieke heiligheid, die voor een gezin mogelijk is, vanwege de duurzame aanwezigheid van Christus, welke is toegezegd bij het ontvangen van het huwelijkssacrament, moet door gebed worden ondersteund en moet vandaag de dag door een bijzondere edelmoedigheid getoond worden. In het bijzonder moet de wederzijdse, ook seksuele, liefde van de echtgenoten zó als constitutief element van de echtelijke spiritualiteit aan het licht komen, dat men de leer van de Kerk over de voortplanting, over het dankbaar in ontvangst nemen van nieuw leven en over de opvoeding van de kinderen, begrijpt.

Aanbeveling 49 - Huidige gezinsproblemen
In diverse werelddelen valt het verschijnsel van het willekeurig terugbrengen van het kindertal op, ook in christelijke gezinnen, die toch geen gebrek lijden. Te prijzen zijn die gezinnen, die bereid zijn meerdere zonen en dochters aan God en aan de Kerk te geven. De waarde van het thuiswerk van vrouwen moet worden erkend en problemen en obstakels, waaronder huismoeders lijden, die het grootste deel van haar tijd wensen te wijden aan de kinderen, moeten uit de weg worden geruimd.

Wij erkennen de ernstige financiƫle, sociale en ook politieke druk, waaraan ouders omwille van de verwekking van kinderen, zowel in arme als in rijke samenlevingen, onderhevig zijn. Wij steunen de ouders, die blijmoedig het nieuwe leven omhelzen en in ieder kind een gave van God herkennen. Bovendien danken wij die ouders, die openlijk roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven in hun kinderen aanmoedigen.

Aanbeveling 50 - Pastorale hulp aan gezinnen
In de voorbereiding op het huwelijk en in de pastorale activiteit voor jonge echtgenoten is de verbreiding van de leer in de Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
en de Apostolische Adhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
van belang zodat de echtgenoten een antwoord kunnen geven aan hen, die een materialistische en consumptie-mentaliteit in huwelijksleven en levensoverdracht verbreiden. Het aantal gezinnen, waarin vandaag de dag het ontbreken van de verschuldigde eenheid een goede vervulling van de opdrachten, die hun toekomen, tegenhoudt, dwingt ons dagelijks tot grote inspanningen bij de huwelijksvoorbereiding, terwijl hierin de echtgenoten een leeuwenaandeel op zich nemen.

De Synode dringt er ook op aan dat gezinnen en christelijke gemeenschappen bijzonder welwillend staan tegenover personen en categorieƫn van personen, die zich in zogeheten moeilijke omstandigheden bevinden. Nooit mogen zij zich door ons in de steek gelaten voelen.

De roeping van het gezin moet steeds onder twee, nauw met elkaar verbonden aspecten, worden voorgesteld, namelijk dat van de in liefde en gebed verenigde gemeenschap en van tegelijk naar heel de menselijke samenleving openstaande gemeenschap. Bij het spreken over het gezin vergeet de Synode niet hen, die - om diverse redenen - niet in gezinsverband kunnen leven en vooral als kind of jonge mens verlaten ronddolen op de weg en aan extreme gevaren worden blootgesteld. Hen moet de Kerk met een bijzondere zorg omringen.

Anderzijds nodigt de Synode hen, die op zichzelf leven, uit om zich in het gezin van de Kerk helemaal thuis te voelen en actief aan haar zending deel te nemen.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test