• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit alles (redding door Christus enz ... ) kan ongetwijfeld alleen volledig en blijvend bereikt worden door middel van de christelijke geboden, tenminste als zij inderdaad beleefd worden. De Maagd en Moeder Gods Maria nu wekt ons allen op om deze geboden met blijmoedigheid en met spanning te volbrengen. Dit voor ogen houdend nodigen Wij door deze encycliek u allen uit, Eerbiedwaardige Broeders, dat gij, ieder naargelang de taak die hij vervult, de geestelijken en de gelovigen aan uw zorgen toevertrouwd, aanspoort om het jaar van Maria te vieren, dat Wij over de gehele wereld voorschrijven, te beginnen in de maand december van het komende jaar 1954, red.. Er is namelijk bijna een eeuw verlopen, dat de Maagdelijke Moeder Gods onder de toejuichingen van het christelijke volk een nieuwe edelsteen aan Haar kroon ontving, toen, zoals Wij boven gezegd hebben, onze Voorganger Pius IX z.g. plechtig afkondigde, dat Zij van Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Ineffabilis Deus
Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen
(8 december 1854)
. En Wij vertrouwen ten volle, dat deze Mariaviering de gewenste zegenrijke vruchten zat voortbrengen, waarnaar wij allen vurig verlangen.

Om dit gemakkelijker en beter te bereiken wensen Wij, dat in alle diocesen geëigende toespraken en lezingen worden gehouden om dit punt van de christelijke leer voor de gelovigen duidelijker te maken; en wel zo, dat het geloof der mensen moge toenemen, hun devotie tot de Maagdelijke Moeder Gods dagelijks meer ontvlamd worde, en dat allen hierin een aanleiding zullen vinden om het voorbeeld van hun hemelse Moeder met blijmoedigheid en van harte na te volgen.

En daar immers in alle grote en kleine steden en dorpen, overal waar de christelijke godsdienst bloeit, een kerk of althans een altaar is, getooid met een beeld van de H. Maagd ter verering van de gelovigen, wensen Wij, Eerbiedwaardige Broeders, dat de gelovigen zo dikwijls mogelijk daar samenkomen, en niet slechts afzonderlijk maar ook gezamenlijk eenstemmig en één van zin hun smeekbeden richten tot onze allerzoetste Moeder.

Waar zich echter - hetgeen in bijna alle bisdommen het geval is - een heiligdom bevindt, waar de maagdelijke Moeder Gods op zeer bijzondere wijze wordt vereerd, zullen op vastgestelde dagen vrome scharen pelgrims samenkomen om daar in het openbaar voor aller ogen op treffende wijze uiting te geven aan hun gemeenschappelijk geloof en hun gemeenschappelijke liefde voor de Allerheiligste Maagd. Wij twijfelen niet of dit zal op bijzondere wijze het geval zijn bij de grot van Lourdes, waar de H. Maagd zo vurig wordt vereerd als de Onbevlekte Ontvangenis.

En moge het eeuwig Rome hier het voorbeeld geven, de stad, die vanaf de eerste tijden van het Christendom haar hemelse Moeder en Patrones op bijzondere wijze vereerd heeft. Niet gering is hier het aantal godshuizen - zoals allen weten - waar Zij door de Romeinen wordt vereerd ; maar het voornaamste is ongetwijfeld de Liberiaanse basiliek De Basilca Major Maria Maggiore, red., waar altijd nog het mozaïek schittert, door Onze Voorganger Sixtus III z.g. aangebracht, een merkwaardig gedenkteken van het goddelijk Moederschap van de Maagd Maria ; daar ook ziet het beeld van Maria "Heil van het Romeinse Volk" Salus Populi Roma welwillend en vriendelijk op ons neer. Laten de inwoners van Rome daar vooral samenkomen om te bidden; en laten allen voor dit genadebeeld hun vrome gebeden storten, terwijl zij vooral om deze gunst zullen vragen, dat de stad die de hoofdstad is van de Katholieke wereld, ook aller leermeesteres moge zijn in geloof vroomheid en heiligheid. Want - en nu richten Wij Ons tot u, Romeinen, met de woorden van Onze Voorganger Leo de Grote z.g. - "ofschoon de Kerk overal in de gehele wereld altijd door deugden moet bloeien, past het toch, dat gij vooral de overige volken in vroomheid overtreft, aangezien gij op de hechte grondslag van de apostolische rots gebouwd zijt en samen met de anderen door onze Heer Jezus Christus verlost het voorrecht hebt gehad door de heilige Apostel Petrus onderricht te worden". H. Paus Leo I de Grote, Sermones. III, 14; Migne P.L., LIV, 147-148

Document

Naam: FULGENS CORONA
Stralende erekroon - 100 jaar dogmaverklaring Onbevlekte Ontvangenis
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1953
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test