• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verkondiging van een Mariajaar ter herinnering aan de 100ste verjaaring
van het definiëren van het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis
Aan Onze dierbare broeders, de Patriarchen, de Primaten
Aartsbisschoppen, Bisschoppen en andere lokale ordinariers
in vrede en eenheid met de Apostolische Stoel

De 100ste verjaaring

De stralande erekroon, waarmede God het allerzuiverste voorhoofd van de maagdelijke Moeder Gods heeft omkranst, neemt voor Ons nog in luister toe, wanneer Wij Ons de dag herinneren, dat honderd jaren geleden Onze Voorganger Pius IX z.g. omringd door een groot aantal kardinalen en bisschoppen, met onfeilbaar apostolisch gezag verklaarde, verkondigde en plechtig bepaalde: "dat de leer, welke inhoudt, dat de allerzaligste Maagd Maria in het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genade en voorrecht van de almachtige God, met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de Verlosser van het menselijk geslacht, tegen alle smet der erfschuld door vrijwaring immuun is gebleven door God is geopenbaard en derhalve door alle gelovigen vast en standvastig moet worden geloofd" Z. Paus Pius IX, Dogmatische Bul, Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen, Ineffabilis Deus (8 dec 1854), 22

Groei der Mariale vroomheid

De gehele Katholieke wereld ontving met vreugde deze uitspraak van de Paus, waarnaar zij reeds lang vurig had uitgezien; het gevolg was, dat de verering van de gelovigen voor de Maagdelijke Moeder Gods sterk toenam - een verering, die vanzelfsprekend zoveel bijdraagt tot de bloei van de christelijke zeden - vervolgens werden ijverig nieuwe studies ter hand genomen, waardoor de waardigheid en heiligheid van de verheven Moeder Gods in een schitterend nieuw licht zijn geplaatst.

Bevestiging te Lourdes

Het schijnt alsof de allerzaligste Maagd Maria zelf deze uitspraak, door de plaatsbekleder van haar Goddelijke Zoon op aarde onder bijval van de gehele Kerk gegeven, heeft willen bevestigen. Er waren immers nog geen vier jaren voorbij toen in een Frans dorpje, aan de voet van de Pyreneën Lourdes, red. een onschuldig eenvoudig meisje H. Bernadette red. een verschijning kreeg van de maagdelijke Moeder Gods in de grot van Massabielle. Zij was jeugdig en beminnelijk van uiterlijk en gekleed in een schitterend wit kleed met een blauwe afhangende gordel en witte mantel. Toen het meisje, dat Zij met haar verschijning vereerde, Haar dringend naar Haar naam vroeg, antwoordde Zij met de ogen naar de hemel en vriendelijk glimlachend: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis."

De gelovigen hebben dit voorval in juiste zin verstaan; ontelbaar bijna waren de pelgrims, die overal vandaan naar de grot van Lourdes samenstroomden, daar hun geloof opwekten, hun godsvrucht verdiepten, en zich beijverden hun leven met de christelijke voorschriften in overeenstemming te brengen; ook vonden daar niet zelden op hun beden mirakelen plaats, die allen met bewondering vervulden en tegelijk een bewijs waren, dat de Katholieke godsdienst de enige door God geopenbaarde en gewilde godsdienst is.

Vooral natuurlijk hebben de Pausen van Rome dit zo verstaan want het prachtige godshuis, dat reeds na enige jaren daar verrezen was door de toewijding van priesters en gelovigen verrijkten zij mild met geestelijke voorrechten, en gunsten.

Document

Naam: FULGENS CORONA
Stralende erekroon - 100 jaar dogmaverklaring Onbevlekte Ontvangenis
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1953
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test