• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laten Wij er nog enige korte opmerkingen aan toevoegen.
Uw speciaalstudies behandelen ook de dominanten in de structuur van de persoonlijkheid, dat wil zeggen de gesteldheden die het aspect van haar psyche bepalen. Zo verdeelt gij de mensen in groepen, naargelang bij hen de zintuigen, de instincten, de emoties en affecties, het gevoel, de wil, het verstand overheersen. Ook in godsdienstig en zedelijk opzicht is deze classificatie niet zonder gewicht, want de reactie van de diverse groepen op de zedelijke en godsdienstige motieven is dikwijls volkomen verschillend.
Uw publicaties behandelen vaak ook de kwestie van het karakter. Het onderscheid tussen en de betekenis van de begrippen "karakter" en "persoonlijkheid" zijn niet overal gelijkluidend. Soms zelfs beschouwt men ze als synoniemen. Sommigen zijn van mening dat het voornaamste element van het karakter de houding is welke de mens aanneemt ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid; voor anderen is dit zijn stellingname tegenover de waarden. De persoonlijkheid van de normale mens wordt noodzakelijkerwijze geconfronteerd met de waarden en de normen van het zedelijke leven, dat ook, gelijk Wij reeds zeiden, de medische ethiek omvat; deze waarden zijn geen aanwijzingen zonder meer, maar bindende richtlijnen. Hiertegenover moet men stelling nemen, ze aanvaarden of ze verwerpen. Zo is het te verklaren dat een psycholoog het karakter definieert als "de betrekkelijke constante in het persoonlijk zoeken, waarderen en aanvaarden der waarden". Talloze studies van uw Congres zinspelen op deze definitie of leveren er zelfs uitvoerig commentaar op.
Een laatste feit, dat de gemeenschappelijke belangstelling van de psycholoog en de theoloog trekt, is het bestaan van bepaalde persoonlijkheden, wier enige constante om zo te zeggen het onconstante is. Hun oppervlakkigheid schijnt onoverkomelijk en neemt slechts als waarde de zorgeloosheid of de onverschilligheid aan tegenover elke orde van waarden. Voor de psycholoog zowel als voor de theoloog is dit geen reden tot ontmoediging, maar eerder een prikkel tot arbeidzaamheid en een uitnodiging tot vruchtbare samenwerking, teneinde echte persoonlijkheden en degelijke karakters te vormen, tot welzijn van de individuen en de gemeenschap.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test