• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
AD CAELI REGINAM
Maria Koningin
HOOFDSTUK 2  -  De Heilige Liturgie

HOOFDSTUK 2 - De Heilige Liturgie

De heilige liturgie, die als het ware de getrouwe weerspiegeling is van de door de vaderen overgeleverde en door het christenvolk geloofde leer, heeft in de loop der tijden, in het Oosten zowel als in het Westen, de lof van de hemelse Koningin gezongen en blijft deze zingen tot in de eeuwigheid.

Uit het Oosten bij voorbeeld weerklinken de vurige stemmen:

"O Moeder Gods, heden zijt gij ten hemel gevoerd in de wagens der Cherubijnen, aan U zijn de Seraphijnen onderdanig, en de hemelse legerscharen liggen voor Uw aanschijn voorovergebogen neer.". Ex liturgia Armenorum: in festo Assumptionis, hymnus ad Matutinum.

En eveneens :

"O rechtvaardige, allerzaligste (Jozef) daar gij gesproten zijt uit koninklijk geslacht zijt gij uit allen uitverkoren als de echtgenoot van de zuivere Koningin, die Jezus de Koning op onzegbare wijze zal baren.". Ex Menaeo (byzantinn) : Dominica post Natalem, in Canone, ad Matutinum.

En verder:

"Een loflied zal ik maken voor de Moeder Koningin, tot wie ik met vreugde zal naderen om haar te verheerlijken, om blijde haar wonderen te zingen...
O Meesteres, onze tong kan u niet naar waarde prijzen; want gij die Christus onze Koning hebt gebaard, zijt verheven boven de Seraphijnen...
Wees gegroet, o koningin der wereld, wees gegroet, o Maria, Meesteres van ons allen." Officium hymni Akatiores (in ritu byzantino).

En in het Ethiopisch "Missaal" lezen Wij:

"O Maria, middelpunt van de gehele wereld... Gij zijt groter dan de Cherubijnen met de vele ogen, en groter dan de Scraphijnen met de zes vleugels... Hemel en aarde zijn geheel vervuld van de heiligheid van uw glorie." Missale Aethiopicum, Anaphora Dominae nostrae Matiae, Matris Dei.

Op haar beurt laat de Latijnse Kerk het aloude en zoete gebed, het "Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
" klinken, en de heerlijke antiphonen "Ave, Regina caelorum", "Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
", en eveneens de antiphonen die op de feesten van de Heilige Maagd Maria gewoonlijk gebeden worden:

"De Koningin staat aan uw rechterhand in gouden gewaad, schitterend van schoonheid" Brev. Rom. Versiculus sexti Respons;

"U verheerlijken als machtige Koningin hemel en aarde" Festum Assumptionis hymnus Laudum;

"Vandaag is de Maagd Maria ten hemel gestegen: verheugt u omdat zij met Christus heerst in eeuwigheid." Festum Assumptionis, ad Magnificat II Vesp.

Hieraan kan naast andere nog worden toegevoegd de Litanie van Loreto, die het christenvolk dagelijks aanspoort om Maria telkens opnieuw als Koningin aan te roepen. Ook is de koningsmacht van Maria die hemel en aarde omvat, sinds vele eeuwen een voorwerp van overweging voor de christenen, als zij het vijfde glorievolle geheim overdenken van de Rozenkrans van Maria, die de mystieke kroon van de hemelse Koningin genoemd kan worden.

De kunst ten slotte, die uitgaat van en zich laat inspireren door de christelijke beginselen, getrouwe vertolkster als zij is van de echte en spontaan geuite liefde van de christen-gelovigen, heeft vanaf het Concilie van Ephese Maria, daar zij immers niet alleen heerst over de natuur en de natuurkrachten, maar ook over de boze aanvallen van Satan, als Koningin en Keizerin uitgebeeld, zittend op een koningstroon, gesierd met de koninklijke onderscheidingstekenen, gekroond met een diadeem en omringd door de schare van de Engelen en de heilige Hemelingen. Ook wat betreft de koninklijke waardigheid van de Heilige Maagd Maria is de iconographie in ieder tijdperk verrijkt met wonderschone kunstwerken; en zij is er tenslotte toe gekomen, om Onze goddelijke Verlosser uit te beelden op het ogenblik dat hij zijn Moeder een stralende kroon op het hoofd drukt.

Tegemoetkomend aan deze volksvroomheid hebben de Pausen van Rome meermaals, hetzij eigenhandig, hetzij door Pauselijke Legaten, beelden van de Maagd en Moeder Gods, die reeds bij het volk vereerd werden, met een diadeem gekroond.

Document

Naam: AD CAELI REGINAM
Maria Koningin
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 11 oktober 1954
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test