• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
III.15

De Kerk zet het mysterie van de Dienaar van Jahwe voort en actualiseert dit. Daarin was beloofd dat hij „een licht voor de volken” zou zijn, het heil moet reiken tot in de uithoeken der aarde” Vgl. Jes. 49, 6 en hij zelf zal „mijn verbond met het volk” zijn. Vgl. Hebr. 12, 2 De profetie gaat bij het Laatste Avondmaal in vervulling, wanneer Christus op de vooravond van zijn Lijden, omringd door de Twaalf, aan de zijnen zijn lichaam en bloed geeft in de vorm van voedsel en drank van het Nieuwe Verbond. Daardoor neemt Hij hen op in zijn eigen lichaam. De Kerk, het volk van het nieuwe Verbond werd geboren. Met Pinksteren zal zij de Geest van Christus ontvangen, de Geest van het Lam dat geofferd werd vanaf den beginne, de Geest die reeds werkzaam was om dat verlangen te verhoren, dat zo diep geworteld is bij de mensen : de meest radicale eenheid met behoud van de meest radicale eerbied voor de verscheidenheid.

III.16

Krachtens de katholieke gemeenschap die alle particuliere Kerken verenigt in één en dezelfde geschiedenis, beschouwen de jonge Kerken het verleden van de Kerken waaraan zij hun ontstaan te danken hebben, als bestanddeel van hun eigen geschiedenis. Toch bestaat het belangrijkste element bij de interpretatie die wijst op hun geestelijke rijpheid, in de erkenning dat dit voorafgaan betrekking heeft op de oorsprong en niet slechts een historisch eerder-zijn betekent. Dat houdt in dat de jonge Kerken door de gelovige aanvaarding van het Evangelie dat hun oudere broeders hun hebben aangekondigd, „de aanvoerder en voltooier van het geloof” (Hebr. 12, 2) en de hele Traditie hebben ontvangen waarin het geloof zich geuit heeft, alsmede ook het vermogen om oorspronkelijke vormen van christelijk leven te verwekken waarin het ene en gemeenschappelijke geloof zich zal uitspreken. Gelijk in waardigheid en levend uit één en hetzelfde mysterie, betuigen de jonge Kerken als werkelijke zuster-kerken in harmonie met hun voorvaderen de volheid van het mysterie van Christus.

III.17

Als volk van het Nieuwe Verbond kan de Kerk in de mate dat zij de gedachtenis van het paasmysterie viert en onophoudelijk de wederkomst van de Heer verkondigt, gelden als reeds begonnen eschatologie van de culturele tradities van de volkeren. Dat veronderstelt uiteraard dat deze tradities de invloed ondergaan hebben van de zuiverende werking van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.

III.18

Evenals St.-Paulus op de Aeropaag in Athene onderneemt de jonge Kerk een nieuwe en scheppende lezing van de voorvaderlijke cultuur. Als deze cultuur overgaat naar Christus, „wordt de sluier verwijderd” (2 Kor. 3, 16). In de tijd van de incubatie van het geloof heeft deze Kerk Christus ontdekt als „vertolker en vertolking” van de Vader in de Geest Henri de Lubac, Exegese mêdiévale. Les quatre sens de L’Ecriture (1 jan 1964). 4 dln., Paris, Aubier/Montaigne 1959-1964 (= Théologie 41) ; hier: Deel I, p. 322-324.; zij houdt overigens niet op Christus als zodanig te beschouwen. Nu ontdekt zij Hem als „vertolker en vertolking” van de mens, oorsprong en bestemming van de cultuur. De onbekende God, geopenbaard op het kruis, beantwoordt aan de onbekende mens die de jonge Kerk verkondigt in haar hoedanigheid van levend paasmysterie dat door de genade in de oude cultuur ingesteld is.

III.19

In het heil dat zij tegenwoordig stelt, probeert de jonge Kerk alle trekken van Gods zorg voor een bijzondere groep mensen te ontdekken, de semina Verba. Wat de proloog uit de Brief aan de Hebreeën zegt van de Vaderen en de profeten kan — met het oog op Jezus Christus — toegepast wrorden op en geld in zekere zin analoog voor elke menselijke cultuur in de mate dat zij iets rechtvaardigs en waars bezit en wijsheid draagt.

Document

Naam: FIDES ET INCULTURATIO
Geloof en inculturatie
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 8 oktober 1988
Copyrights: © 1988, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test