• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om bij de gebeden van de priester werkelijk tot een eenheid met de kinderen te komen kan de priester uit het Romeins Missaal de teksten kiezen die voor de kinderen meer geschikt zijn, waarbij echter gelet moet worden op de liturgische tijd.

Soms zal het keuze-beginsel niet voldoende zijn om te bereiken dat de kinderen de gebeden kunnen beschouwen als een uitdrukking van hun eigen leven en van hun eigen religieuze ervaring Vgl. Postconciliaire Raad voor de Liturgie, lnstruction sur la traduction des textes liturgiques pour la célébration avec Ie peuple, 25 jan. 1969, nr. 20: Notitiae 5 (1969) 7., aangezien de gebeden voor volwassen gelovigen zijn samengesteld. In dat geval is er niets op tegen dat men de teksten van de gebeden van het Romeins Missaal aanpast aan de behoeften van de kinderen, maar zó dat door de handhaving van de bedoeling en in zekere zin van de inhoud daarvan alles vermeden wordt wat aan het literaire genre van de gebeden van de priester vreemd is, zoals zedelijke vermaningen en een al te kinderlijke spreekwijze.

In een Eucharistieviering met kinderen moet het grootste belang worden gehecht aan het eucharistisch gebed, het hoogtepunt van de gehele viering. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 54 Veel hangt af van de wijze waarop dit gebed door de priester wordt uitgesproken zie nrs. 23 en 37 en waarop de kinderen door hun aandachtig luisteren en hun acclamaties daaraan deelnemen.

De gesteltenis die bij dit centrum van de viering wordt vereist, de rust en de eerbied waarmee alles geschiedt, moeten de kinderen uiterst attent maken op de werkelijke tegenwoordigheid van Christus op het altaar onder de gedaanten van brood en wijn, op zijn offer, op de dankbetuiging door Hem, met Hem en in Hem en tevens op het offer van de kerk dat dan plaats vindt, waardoor de gelovigen zichzelf en hun leven met Christus aanbieden aan de eeuwige Vader in de Heilige Geest.

Intussen moet men gebruik maken van de vier gebeden die door het hoogste gezag voor de Eucharistievieringen met volwassenen zijn goedgekeurd en die voor het liturgisch gebruik zijn ingevoerd, totdat de Apostolische Stoel voor de Eucharistievieringen met kinderen een andere voorziening heeft getroffen. 

Document

Naam: DIRECTORIUM DE MISSIS CUM PUERIS
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Johannes Kard. Villot
Datum: 1 november 1973
Copyrights: © 1979, Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test