• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aangezien de lezingen uit de Heilige Schrift "het voornaamste deel van de dienst van het woord uitmaken" Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 33, mag ook in de Eucharistievieringen met kinderen een Bijbellezing nooit ontbreken. 

Wat echter het aantal lezingen op de zon- en feestdagen betreft, houde men zich aan de bepalingen van de bisschoppenconferenties. Als de drie of twee lezingen die voor de zondagen of de weekdagen zijn vastgesteld, moeilijk door kinderen kunnen worden begrepen, is het geoorloofd twee of slechts één daarvan te lezen, maar de lezing uit het Evangelie mag nooit ontbreken.

Als alle lezingen die voor een dag zijn aangewezen, met het kinderlijk begrip minder schijnen overeen te komen, mag men één of meer lezingen kiezen uit het lectionarium van het Romeins Missaal of rechtstreeks uit de Bijbel, waarbij men echter wel oog moet hebben voor de liturgische tijd.

Aangeraden wordt evenwel dat de afzonderlijke bisschoppenconferenties lectionaria voor de Eucharistievieringen met kinderen laten samenstellen. Als in verband met het bevattingsvermogen van de kinderen het weglaten van een of ander vers uit een Bijbellezing noodzakelijk lijkt, moet dit voorzichtig gebeuren en wel zo "dat noch de betekenis van de tekst, noch de geest of wat men zou kunnen noemen: de stijl van de Heilige Schrift wordt verminkt".

Bij het uitkiezen van de lezingen moet men eerder letten op de inhoud dan op de lengte van de Schrifttekst. Niet altijd en niet noodzakelijk is een kortere lezing voor de kinderen geschikter dan een langere. Alles hangt af van het geestelijk nut dat de lezing voor de kinderen kan hebben.

Omdat in de Bijbeltekst "God tot zijn volk spreekt .... en Christus zelf door zijn woord temidden van de gelovigen aanwezig is" Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 33, moet een verklarende omschrijving van de Heilige Schrift vermeden worden. Aanbevolen wordt echter het gebruik van door het bevoegd gezag aanvaarde vertalingen die ten behoeve van de kindercatechese reeds bestaan. 

Tussen de lezingen zinge men psalmverzen, zorgvuldig gekozen met het oog op het begrip van de kinderen, een lied in de stijl van de psalmen of het 'Alleluia' met een enkel vers. Maar bij deze gezangen moeten de kinderen altijd meedoen. Er is niets op tegen het zingen nu en dan te vervangen door een meditatieve stilte.

Wanneer slechts één lezing wordt gekozen, kan het zingen plaats vinden na de preek. 

Om te bereiken dat de kinderen zich de bijbelse lezingen eigen maken en de waardigheid van Gods woord van dag tot dag beter aanvoelen, zijn alle faktoren die voor de verklaring van de lezingen dienstig zijn, van groot belang te achten.

Daaronder moeten genoemd worden de inleidende woorden die aan de lezingen voorafgaan Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 11 en die de kinderen opwekken om goed en met vrucht te luisteren, zowel door een uitleg van het tekstverband als door een inleiding op de tekst zelf. Bij een mis van de heilige van de dag kan ter verklaring en illustratie van hetgeen uit de Heilige Schrift wordt voorgelezen, iets verteld worden uit diens leven, niet alleen in de preek, maar ook bij wijze van aansporing vóór de Bijbellezingen.

Waar de tekst van de lezing dat wenselijk maakt, kan het nuttig zijn dat de kinderen die voorlezen met een verdeling van de rollen, zoals voor de lezing van het passieverhaal in de Goede Week is bepaald.

In alle Eucharistievieringen met kinderen moet groot gewicht worden gehecht aan de preek, waarin het woord van God wordt verklaard. Een preek voor kinderen zal soms overgaan in een dialoog met hen, tenzij men er de voorkeur aan geeft dat ze in stilte luisteren. 

Als aan het einde van de dienst van het woord de geloofsbelijdenis gezegd wordt, kan bij de kinderen de geloofsbelijdenis van de apostelen genomen worden, omdat deze immers deel uitmaakt van hun catechetisch onderricht. 

Document

Naam: DIRECTORIUM DE MISSIS CUM PUERIS
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Johannes Kard. Villot
Datum: 1 november 1973
Copyrights: © 1979, Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test