• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geen Godsgeloof zal op den duur zuiver en onvervalst bewaard blijven, wanneer het niet gesteund wordt door het geloof in Christus. "Niemand kent de Zoon buiten de Vader en niemand kent de Vader buiten de Zoon en wien het de Zoon wil openbaren" (Mt. 11, 27). "Dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de alleen ware God en Dien Gij gezonden hebt, Jezus Christus" (Joh. 17, 3).

Niemand mag dus zeggen: ik ben godgelovig, dat is voor mijn godsdienst genoeg. Het woord van de Heiland heeft voor dergelijke uitvluchten geen plaats. "Wie de Zoon loochent, heeft ook niet de Vader; Wie de Zoon belijdt, bezit ook de Vader" (1 Joh. 2, 23).

In Jezus Christus, den mensgeworden Zoon Gods, is de volheid van de Goddelijke Openbaring verschenen. "Op velerlei wijze en in verschillende vormen heeft God eens tot de vaderen door de profeten gesproken. In de volheid der tijden heeft Hij tot ons door de Zoon gesproken" (Hebr. 1, 1). De Heilige Boeken van het Oude Verbond zijn geheel Gods woord, een organisch deel van Zijn Openbaring. In overeenstemming met de geleidelijke ontplooiing van de Openbaring ligt over hen nog de schemer van de tijd van voorbereiding op de volle zonnedag der Verlossing.

Zoals het bij geschiedenis- en wetboeken niet anders kan, zijn zij in vele details een spiegelbeeld van menselijke onvolmaaktheid, zwakheid en zonde. Naast onnoemelijk veel verhevens en edels verhalen zij ook van de vervlakking en verwereldlijking, die in het volk van het Oud Verbond, dat de drager was van Gods Openbaring en Belofte, steeds weer tot uiting kwamen. Voor elk niet door vooroordeel en hartstocht verblind oog straalt echter uit de menselijke tekortkomingen, waarvan de Bijbelse Geschiedenis gewaagt, des te schitterender het Goddelijk Licht van het tenslotte over alle feil en zonde triomferende Verlossingsplan.

Juist op zulk een vaak sombere achtergrond groeit de heilsleer uit tot perspectieven, die tegelijkertijd richting geven, waarschuwen, schokken, verheffen en gelukkig maken. Slechts verblinding en hoogmoed kunnen het oog sluiten voor hetgeen het Oude Testament bevat aan opvoedende waarden voor 's mensen eeuwig geluk.

Wie de Bijbelse Geschiedenis en de wijze lering van het Oud Verbond uit Kerk en school verbannen wil zien, verguist het woord Gods, verguist het Verlossingsplan van de Almachtige, maakt het begrensd en bekrompen menselijk verstand tot rechter over Gods plannen betreffende het wereldbestel. Hij loochent het geloof aan de waarachtige, in het vlees verschenen Christus, Die de menselijke natuur aannam uit het volk, dat Hem aan het kruis zou slaan. Hij staat niet begrijpend voor het werelddrama van de Zoon Gods, Die tegenover de snode daad van hen, die Hem kruisigden, de hogepriesterlijke goddelijke daad van de verlossingsdood stelde, waardoor het Nieuwe Verbond het Oude Verbond tot zijn vervulling en voltooiing bracht en het overtrof.

Het hoogtepunt der openbaring, in het Evangelie van Jezus Christus bereikt, is definitief, is verplichtend voor altijd. Deze Openbaring kent geen aanvullingen door mensenhand, zij kan nog veel minder vervangen en afgelost worden door de "Openbaringen", die zekere woordvoerders van heden uit de zogenaamde mythe van bloed en ras willen afleiden. Sedert Christus, de Gezalfde, het verlossingswerk heeft volbracht, de heerschappij der zonde heeft gebroken en voor ons de genade heeft verdiend kinderen Gods te worden, sedert dien is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven, waardoor zij zalig kunnen worden, dan alleen de Naam Jezus. Vgl. Hand. 4, 12 Geen mens, al zouden alle wetenschap, alle vermogens, heel de uiterlijke macht der aarde in hem belichaamd zijn, kan een andere grondslag leggen dan die, welke in Christus is gelegd. Vgl. 1 Kor. 3, 11 Wie in heiligschennende miskenning van de tussen God en schepsel, tussen den Godmens en de mensenkinderen gapende wezensverschillen het waagt, enigen de grootste van alle tijden, zelfs boven Hem en tegenover Hem, die moet het zich laten zeggen, dat hij een valse profeet is, op wien het woord van de H. Schrift op ontstellende wijze van toepassing is: "Die in de Hemel woont, lacht om dezulken" (Ps. 2, 4).

Document

Naam: MIT BRENNENDER SORGE
De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 14 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test