• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OP DE EERSTE WERELDBIDDAG VOOR GEESTELIJKE ROEPINGEN

Bidt de Heer van de oogst dat Hij arbeiders moge zenden voor zijn Kerk Vgl. Mt. 9, 38 .

Wanneer wij vol bezorgdheid de blik laten gaan over de uitgestrekte rijpende velden van geestelijk leven die over de gehele wereld verspreid liggen te wachten op de priesterhand die komt oogsten, dan welt in ons hart op deze dringende bede tot de Vader, die Christus ons in de mond legde. Ja, ook vandaag is het gelijk weleer ,de velden staan wit van de oogst maar er zijn slechts weinig werklieden' (Mt. 9, 37). Weinig, in vergelijking met de groeiende behoefte aan herderlijke zorg, weinig ten opzichte van de eisen der moderne wereld, ten opzichte van de onrust en onzekerheid, ten opzichte van de behoefte aan klaarheid en licht; veel te weinig om te kunnen voldoen aan het verlangen naar leermeesters en vaders die begrijpen, die openstaan en oog hebben voor de noden van onze tijd, weinig ook met het oog op hen die, hoewel zij niet tot de Kerk behoren, onverschillig of misschien wel vijandig tegenover haar staan, toch verwachten dat een priester is: het levende en onberispelijke model van de leer die hij predikt. En bovenal zijn deze priesterhanden zo schaars in de missiegebieden waar allerwege mensen, broeders, wachten op godsdienstonderricht, op hulp, op vertroosting.

Moge op deze zondag, die aan het Evangelie de naam van de Goede Herder ontleent, alle ware, edelmoedige katholieken der gehele wereld zich verenigen in één vurige bede om de Heer de zo noodzakelijke werklieden voor zijn oogst af te smeken. En opdat deze wereldbiddag om roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven de weerklank moge vinden die zo dringend nodig is, willen Wij gaarne een aanmoedigend woord spreken tot al onze dierbare kinderen opdat niemand zich onttrekke aan een zo grote verantwoordelijkheid, aan een zo verheven plicht. Het probleem van een voldoende aantal priesters, raakt immers de gelovigen van nabij. Niet alleen omdat hiervan de godsdienstige toekomst van de christelijke samenleving afhangt, maar evenzeer omdat in dit punt nauwkeurig en onverbiddelijk tot uitdrukking komt hoe het gesteld is met de vitaliteit van het geloof en de liefde in iedere afzonderlijke parochiegemeenschap, in ieder diocees, omdat hierin een getuigenis ligt opgesloten van de morele gezondheid van de christelijke huisgezinnen. Overal waar roepingen tot het priesterschap en tot de geestelijke staat welig ontluiken, daar wordt waarlijk geleefd volgens de geest van het Evangelie, daar vindt men edelmoedige en vrome ouders die niet bevreesd zijn maar zich integendeel verheugen en het als een eer beschouwen om hun kinderen af te staan aan de Kerk, daar treft men ook ijverige en trouwe priesters die de zorg voor de voortzetting van hun eigen priesterschap zien als een der belangrijkste taken van de zielzorg en daar vindt men bovenal genereuse jonge mensen, moedig en met een zuiver hart dat open staat voor de stem van Christus; zij koesteren en voeden in hun binnenste het verlangen om eenmaal de Kerk te mogen dienen, om zich voor het gehele leven te mogen geven aan de zielen, om het voorbeeld van de Goede Herder te mogen navolgen en Hem zo getrouw mogelijk te weerspiegelen.

Moge dus ons gebed, het gebed der huisgezinnen, der parochies, der religieuze gemeenschappen, het gebed vanuit alle ziekenhuizen, het gebed van de grote schare onschuldige kinderen, opstijgen naar de hemel, opdat het aantal roepingen moge groeien en in overeenstemming mag zijn met het verlangen van Christus' goddelijk Hart.

Laten wij aldus bidden:

O Jezus, goddelijke Herder van de zielen, die de Apostelen geroepen hebt om hen te maken tot vissers van mensen, roep nog veel meer vurige zielen van edelmoedige jonge mensen tot U, om hen te maken tot Uw volgelingen, tot Uw dienaren; doe hen delen in Uw hevig verlangen naar algemene Verlossing tot welk doel Gij dagelijks op altaren Uw offer vernieuwt. O Heer, die ,altijd bereid zijt om voor ons ten beste te spreken' (Hebr. 7, 25), ontsluit voor hen de vergezichten op de gehele wereld waar zovele broeders smachten naar het licht der waarheid en de warmte der liefde, opdat zij, door te beantwoorden aan Uw oproep, hier op aarde Uw zending voortzetten, Uw mystieke Lichaam, de Kerk, helpen: opbouwen en uitbreiden, opdat zij mogen zijn ,het zout der aarde' (Mt. 5, 13). Laat Uw liefdevolle oproep, o Heer, ook weerklinken in de harten van véle edelmoedige en kuise vrouwen en stort in hun hart het verlangen naar evangelische volmaaktheid en trouwe toewijding aan de dienst van de Kerk en van de medemens die behoefte heeft aan bijstand en liefde. Amen.

Document

Naam: OP DE EERSTE WERELDBIDDAG VOOR GEESTELIJKE ROEPINGEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Radiotoespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 12 april 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, jrg. 19, nr. 18
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test