• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu dan, Eerbiedwaardige Broeders in het Bisschopsambt, "Wij spreken ronduit met u" (2 Kor. 6, 11). Wij zijn hier in deze Vaticaanse Basiliek bij elkaar, waar het middelpunt van de Kerkgeschiedenis is, waar Hemel en aarde nu door een zeer nauwe band met elkaar zijn verenigd; hier bij het graf van de H. Petrus, bij zovele rustplaatsen van Onze Heilige Voorgangers, wier stoffelijke resten zich op dit feestelijk uur zich als het ware met een verborgen siddering schijnen te verheugen.

Het Concilie, dat nu begint, ontstaat in de Kerk als een dag, schitterend stralend van licht. Het is nog slechts de dageraad, en reeds worden wij zo heerlijk gekoesterd door de eerste stralen van de opkomende zon! Alles hier ademt heiligheid, alles stemt tot blijdschap. Kijken wij maar naar de sterren, die met hun gloed de verhevenheid van dit heiligdom vermeerderen: deze sterren zijt gij, volgens de getuigenis van de Apostel Johannes Vgl. Openb. 1, 20 ; en door u zien Wij als het ware bij het graf van de Prins der Apostelen de gouden luchters stralen, namelijk de u toevertrouwde Kerken Vgl. Openb. 1, 20 . Met u zien Wij de waardigheidsbekleders, die uit de vijf continenten naar Rome zijn gekomen, de persoonlijke afgezanten van hun, Naties en die hier met grote eerbied en hartelijke verwachting aanwezig zijn.

Men kan dan ook zeer terecht zeggen dat Hemel en aarde zich voor de viering van het Concilie verenigen. Het is de taak van de Heiligen in de Hemel om onze arbeid te beschermen; van de gelovigen op aarde om onafgebroken de Heer te bidden; van u allen om de bovennatuurlijke ingevingen van de H. Geest bereidwillig te volgen en opgewekt u in te spannen opdat uw arbeid aan de verwachtingen en behoeften van de verschillende volken ten volste zullen beantwoorden. Dit vraagt van u evenwichtigheid, broederlijke eendracht, verstandige matiging in de voorstellen, waardigheid bij de discussies en wijs beraad van allen.

Mogen uw moeiten en arbeid, waarop de ogen en de hoop van alle volken gericht zijn, aan aller verwachtingen ten volle beantwoorden.

Almachtige God, in U stellen wij al ons vertrouwen daar wij op onze eigen krachten niet vertrouwen kunnen. Zie genadig neer op deze Herders van Uw Kerk. Moge het licht van uw genade ons helpen, wanneer wij besluiten nemen en voorschriften geven; en verhoor welwillend onze gebeden, die wij in eensgezindheid van Geloof, woord en hart tot U richten.
O Maria, Hulp der Christenen, Hulp der Bisschoppen, in uw heiligdom van Loreto, waar Wij over het geheim van de Menswording gemediteerd hebben, hebben Wij nog H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Tijdens pelgrimage naar Loreto aan de vooravond van Vaticanum II
(4 oktober 1962)
op bijzondere wijze uw liefde ervaren; breng door uw hulp alles tot een vreugdevol en voorspoedig einde; bid voor ons bij God met de H. Jozef uw bruidegom, met de H. H. Apostelen Petrus en Paulus, met de H. Johannes de Doper en Evangelist.
Aan Jezus Christus, onze beminde Verlosser, de onsterfelijke Koning van de volken en tijden zij liefde, macht en heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Document

Naam: GAUDET MATER ECCLESIA
Openingstoespraak Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 oktober 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief nr. 41, 1025-1026
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test