• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gemeenschap en ontwikkeling van de samenleving vormen de voornaamste doelstellingen van de sociale communicatie en van de middelen die zij aanwendt, zoals de pers, de bioscoop, de radio en de televisie. Dag aan dag wordt de techniek ervan verder vervolmaakt, zodat ze ter beschikking van steeds grotere groepen mensen komen te staan en de afzonderlijke mens steeds gemakkelijker bereiken. Zo oefenen deze technieken een steeds diepergaande invloed uit op gedragswijze en mentaliteit.

De Kerk beschouwt ze als 'gaven van God' Paus Pius XII, Encycliek, Over film, radio en televisie, Miranda prorsus (8 sept 1957). A.A.S., XXIV (1957), p. 765 aangezien ze de mensen volgens het plan van de goddelijke Voorzienigheid tot broederlijke betrekkingen moeten brengen die een bijdrage zullen leveren aan zijn heilsplan. Verschillende documenten van het Tweede Vaticaans Concilie maken een vollediger begrip van en een scherper inzicht in de sociale communicatie en het functioneren van de communicatiemiddelen in de huidige samenleving mogelijk, met name de Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
, het Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
, de Verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Dignitatis Humanae
Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden
(7 december 1965)
, het Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
, het Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
en in het bijzonder het Decreet dat in zijn geheel 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Inter Mirifica
Over de publiciteitsmedia
(4 december 1963)
gaat. Dit dank zij de inspiratie en de leer van het Concilie verkregen diepere inzicht moet het de Christenen mogelijk maken de juiste houding tegenover de communicatiemiddelen te vinden en zich er krachtiger voor in te zetten.

Deze pastorale Instructie, die in opdracht van het Concilie is samengesteld. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 23 geeft de grote lijnen van de leerstellige beginselen en pastorale richtlijnen aan, met weglating van de al te kleine en te specifieke bijzonderheden die gezien de wisselende omstandigheden en de voortschrijdende ontwikkeling veel beter situatie voor situatie kunnen worden vastgesteld.

Het is dus de taak van de bisschoppen en hun conferenties, en in de Oosterse kerken van de synodes, om met behulp van deskundigen en van de diocesane, nationale en internationale instellingen in een dynamische en collegiale geest een praktisch vervolg te geven op deze instructie door haar, zonder de eenheid van de wereldkerk uit het oog te verliezen, in overeenstemming met de specifieke omstandigheden van hun volk en land te ontwikkelen en aan te passen.

De bisschoppenvergaderingen zullen daarbij een beroep doen op de diensten die priesters, religieuzen en leken elk op hun eigen terrein in dit opzicht kunnen verlenen, aangezien het gebruik van de sociale communicatiemiddelen immers heel het volk van God raakt.

Het valt dus te hopen dat deze Instructie een gunstig onthaal zal vinden bij al degenen die op het gebied van de sociale communicatie werkzaam zijn en die belang stellen in de ontwikkeling van de mensheid. Zo zal de rijkdom die in de sociale communicatiemiddelen verscholen ligt door dialoog en onderlinge samenwerking echt tot aller welzijn bijdragen.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test