• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Christus heeft de apostelen en hun opvolgers bevolen om 'alle volkeren te onderrichten', (Mt. 28, 19) 'het licht van de wereld' (Mt. 5, 14) te zijn? en het Evangelie overal en op alle plaatsen te verkondigen. Zoals Christus zich zelf gedurende zijn aardse leven een volmaakt 'communicator' heeft getoond, en zoals de apostelen de communicatiemiddelen van hun tijd hebben gebruikt, zo dient ook het huidig apostolisch ambt met behulp van de jongste methoden en technieken te worden vervuld. Men mag zich niet trouw aan Christus' opdracht noemen wanneer men de gelegenheid verwaarloost die deze middelen bieden om de leer en de voorschriften van het Evangelie aan een zo groot mogelijk aantal mensen te kennen te geven. Het Tweede Vaticaans Concilie spoort de katholieken dan ook aan om 'de sociale communicatiemiddelen zonder uitstel en met de grootste ijver doelmatig bij de talrijke werken van apostolaat aan te wenden'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 13

Alinea's in de marge van alinea 126

Hiervóór hebben wij gezien dat de werkzaamheid van de katholieken op communicatiegebied Alinea 102-113 uit het bewustzijn van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voortkomt en door het godsdienstig geloof wordt versterkt.

Daarna hebben wij in algemene termen over de plichten gesproken die de katholieken als zodanig op dit gebied hebben te vervullen. Alinea 126-134 Thans dienen wij tenslotte na te gaan welke verantwoordelijkheid elk van de afzonderlijke media meebrengt, zowel wanneer het om specifiek katholieke instellingen gaat als in het geval van andersdenkende die de katholieken van hun apparatuur gebruik laten maken.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test