• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kort na de sluiting van het Vijfde Concilie van Lateranen (16 maart 1517), dat enkele bepalingen uitvaardigde voor het opbouwen van de jongeren in de liturgie Conciliorum Oecumenicorum Decreta, verzorgd door het Instituut voor godsdienstwetenschappen van Bologna, Edizioni Dehomiae, Bologna 1991, p 625, begon de crisis, veroorzaakt door het opkomen van het protestantisme. De begunstigers ervan brachten op wezenlijke punten niet weinig bezwaren in tegen de katholieke leer aangaande de sacramenten en de eredienst van de Kerk, de volksvroomheid inbegrepen.

Het Concilie van Trente (1545 – 1563), dat bijeengeroepen werd om de situatie onder ogen te zien die ontstaan was binnen het volk Gods met het zich verbreiden van de protestantse beweging, moest zich daarom in zijn drie fases zowel op het vlak van de leer, als op dat van de eredienst bezighouden met kwesties die de liturgie en de volksvroomheid betroffen. Gegeven de historische context en de dogmatische aard van de thema’s die het moest behandelen, hield het zich toch voornamelijk bezig met kwesties van liturgisch-sacramentele aard vanuit leerstellig standpunt bezien: Concilie van Trente, 7de Zitting - Decreet over de Sacramenten, Sessio VII - Decretum de Sacramentis (3 mrt 1547) Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 1-16 Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht, Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae (25 nov 1551), 1-27 Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel, Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis (25 nov 1551), 1-7 Concilie van Trente, 21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen, Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum (16 juli 1562), 1-6 Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 1-13. die wezenlijke kwesties van het Katholieke geloof over de Eucharistie als offer en de specifieke punten van haar rituele viering behandelt. Concilie van Trente, 22e Zitting - Decreet over toestemming tot het gebruik van de kelk, Sessio XXII - Doctrina de usus calices (17 sept 1562) Concilie van Trente, 23e Zitting - Leer over de heilige Wijding, Sessio XXIII - Doctrina de sacramento ordinis (15 juli 1563), 1-8 Concilie van Trente, 24e Zitting - Leer over het Sacrament van het Huwelijk, Sessio XXIV - Doctrina de sacramento matrimonii (11 nov 1563), 1-4 Concilie van Trente, 25e Zitting - Decreet over het vagevuur, Sessio XXV - Decretum de purgatorio (3 dec 1563) Concilie van Trente, 25e Zitting - Decreet over de verering van relikwie├źn van heiligen en over de afbeeldingen van heiligen, Sessio XXV - De invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus (3 dec 1563), 1-5. met uitgebreide toepassing op het gebied van de volksvroomheid. dit deed het door een houding aan te nemen van een aanklacht tegen fouten en een veroordeling van misbruiken, van verdediging van het geloof en de liturgische traditie van de Kerk. Het schonk echter ook aandacht aan de problemen aangaande de liturgische vorming van het volk door met het decreet De reformatione generati In Conciliorum Oecumenicorum Decreta, verzorgd door het Instituut voor godsdienstwetenschappen van Bologna, Edizioni Dehomiae, Bologna 1991, pp 784-796 een pastoraal programma aan te bieden en de verwezenlijking daarvan toe te vertrouwen aan de Apostolische Stoel en de bisschoppen.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test