• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voorzeker sluit deze brief zich volkomen harmonisch aan bij de overige Encyclieken, die Wij vroeger als de omstandigheden het vorderden hebben uitgevaardigd, en waarin Wij het licht der Katholieke leer hebben laten schijnen over de hoogst gewichtige problemen, die de moderne mensheid bezighouden en verontrusten; en tegelijk is hij, naar het Ons schijnt, de voltooiing en de bekroning van Onze plechtig gegeven onderrichtingen.

De priester is immers krachtens goddelijke roeping en bevel, de voornaamste Apostel en de onvermoeide bevorderaar van de Christelijke Opvoeding der jeugd ; hij zegent in den naam en met het gezag van God den huwelijksband en beschermt de onverbreekbaarheid en heiligheid daarvan tegen de aanvallen en dwalingen van wellust en begeerlijkheid Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930); hij predikt den noodzakelijke broederband tussen de mensen, prent allen de wederzijdse verplichtingen van rechtvaardigheid" en evangelische liefde in; hij eindelijk - tracht de gemoederen, die door den ellendige economische toestand en het zedenbederf verbitterd zijn tot bedaren te brengen, door de rijken en het proletariaat als met den vinger te wijzen op de ware goederen, die men met alle kracht moet nastreven; zoo biedt hij de behulpzame hand om de maatschappelijke conflicten op gelukkige wijze bij te leggen of althans te verzachten. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931) Bovendien is de priester de verkondiger en de steeds werkzame opwekker van die heilige en verzoenende boetvaardigheid, waartoe Wij allen hebben aangespoord, om de goddeloosheden, schandelijkheden en misdaden, die het mensdom tegenwoordig zoozeer bezoedelen en onteren, naar vermogen te herstellen. Immers, zoo ooit, dan hebben wij op het ogenblik behoefte aan de barmhartigheid en de vergiffenis van den Goddelijke Verlosser. Paus Pius XI, Encycliek, Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid, Caritate Christi Compulsi (23 mei 1932)

Zonder twijfel kennen de vijanden der Kerk den machtigen invloed van het priesterschap zeer goed, en daarom, richten zij bij voorkeur hun aanvallen daartegen, gelijk Wij in Ons schrijven aan het Ons dierbare Mexicaanse volk met droefheid verklaarden. Paus Pius XI, Encycliek, Over de vervolging van de Kerk in Mexico, Acerba Animi (29 sept 1932) Zoo hopen zij het priesterschap met wortel en al uit de maatschappij weg te rukken en zich ten slotte den weg te banen tot algehele vernietiging van het katholicisme. Dat verlangen zij wel vurig, maar zullen zij zonder twijfel nooit bereiken.

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test