• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"De christelijke openbaring brengt ons tot een beter begrip van de wetten van het maatschappelijk leven". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 23. § 1 In het Evangelie ontvangt de Kerk de volledige openbaring van de waarheid over de mens. Wanneer de Kerk haar zending vervult om het Evangelie te verkondigen, getuigt zij, in Christus' naam, tegenover de mens van zijn eigen waardigheid en van zijn geroepen-zijn tot een gemeenschap van personen; ze houdt hem de eisen voor van rechtvaardigheid en vrede, die overeenstemmen met de goddelijke wijsheid.
De Kerk formuleert een moreel oordeel in economische en sociale aangelegenheden, "wanneer de fundamentele rechten van de persoon of het heil van de zielen dit eisen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 76. § 5 Op het vlak van de zedelijkheid heeft de Kerk een andere taak dan de politieke overheid: de Kerk bekommert zich om de tijdelijke aspecten van het algemeen welzijn, in zoverre die gericht zijn op het hoogste goed, ons uiteindelijke doel. Ze spant zich in om rechtvaardige houdingen te bevorderen in de omgang met de aardse goederen en in de sociaal-economische betrekkingen.
De sociale leer van de Kerk is in de 19e eeuw tot ontwikkeling gekomen, toen het Evangelie in aanraking kwam met de moderne industriële samenleving en in verband daarmee ook met de nieuwe structuren voor de productie van verbruiksgoederen, met de nieuwe opvattingen over de maatschappij, de staat en het gezag, en met de nieuwe vormen van arbeid en eigendom. De ontwikkeling van de kerkelijke leer op economisch en sociaal vlak, bewijst de blijvende waarde van het kerkelijk onderricht en eveneens de ware betekenis van haar steeds levende en actieve Overlevering. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 3
De sociale leer van de Kerk omvat een geheel van leerstellingen dat aan duidelijkheid wint, naargelang de Kerk de gebeurtenissen gedurende de geschiedenis met de bijstand van de heilige Geest interpreteert, en wel in het licht van de volledige boodschap die Christus heeft medegedeeld. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 1.41
Dit onderricht wordt des te aannemelijker voor mensen van goede wil, naargelang dit het gedrag van de gelovigen inspireert.
De sociale leer van de Kerk reikt beginselen aan tot bezinning; ze brengt criteria voor een juist oordeel naar voren; ze geeft richtlijnen voor het handelen:
Elk systeem waarin de sociale verhoudingen volledig zouden worden bepaald door economische factoren, is in strijd met de natuur van de menselijke persoon en haar daden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 24
Een theorie die van de winst de exclusieve norm en het uiteindelijk doel van de economische activiteit zou maken, is moreel onaanvaardbaar. De ongebreidelde geldzucht zal ongetwijfeld leiden tot rampzalige gevolgen. Het is een van de bronnen van de talrijke conflicten, die de sociale orde verstoren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 63. § 3 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 7 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 35

Een systeem "dat de fundamentele rechten van de menselijke persoon en van groepen opoffert," is in strijd met de waardigheid van de mens. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 65. § 2 Elke aan de georganiseerde collectieve productie handelwijze die de personen herleidt tot pure middelen in dienst van de opbrengst, maakt de mens tot slaaf, leidt tot verafgoding van het geld en draagt bij tot de verspreiding van het atheïsme.
"Gij kunt niet God dienen en de mammon" (Mt. 6, 24)(Lc. 16, 13).

De Kerk heeft de totalitaire en atheïstische ideologieën afgewezen die in de nieuwe tijd met het "communisme" of het "socialisme" verbonden waren. Overigens heeft ze ook in de praktijk het "kapitalisme", het individualisme en de absolute voorrang van de vrije markteconomie op de arbeid, afgewezen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 10.13.44 Wanneer men het economisch leven uitsluitend regelt volgens een gecentraliseerd plan, verstoort men ten diepste de maatschappelijke verhoudingen; wanneer men het uitsluitend regelt op basis van de vrije markt schiet men tekort in de sociale rechtvaardigheid, "want er zijn vele menselijke behoeften die niet door de vrije markt bevredigd kunnen worden" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 34 Men moet een verantwoorde regeling van de markteconomie en van de economische initiatieven aanbevelen volgens een juiste hiërarchie van waarden en met het oog op het algemeen welzijn.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test