• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De zonde schept een drang naar de zonde; ze veroorzaakt de ondeugd door het herhalen van dezelfde daden. Hieruit vloeien verkeerde neigingen voort die het geweten verduisteren en de concrete beoordeling van goed en kwaad aantasten. Zo streeft de zonde ernaar zichzelf te herhalen en te versterken, maar ze kan niet de morele zin tot in de wortel uitroeien.

De ondeugden kunnen gerangschikt worden volgens de deugden waarmee ze strijdig zijn, of ze kunnen verbonden worden met de hoofdzonden die de christengemeenschap heeft onderscheiden in navolging van de heilige Johannes Cassianus Vgl. H. Johannes Cassianus, Collationes. 5, 2: CSEL 13, 121 (PL 49, 611) en de heilige Gregorius de Grote. Vgl. H. Paus Gregorius de Grote, Moreel commentaar op (het boek) Job, Moralia in Job. 31, 45, 87: CCL 143B, 1610 (PL 76, 621) Ze worden hoofdzonden genoemd omdat ze andere zonden, andere ondeugden, voortbrengen. Het zijn de hoogmoed, de gierigheid, de nijd, de gramschap, de onkuisheid, de gulzigheid, de traagheid of de lauwheid.

De catechetische traditie herinnert er ook aan dat er "zonden zijn die ten hemel schreien ". Het zijn: het bloed van Abel, Vgl. Gen. 4, 10 de zonde van de Sodomieten, Vgl. Gen 18, 20 Vgl. Gen. 19, 13 de klacht van het verdrukte volk in Egypte, Vgl. Ex. 3, 7-10 de klacht van de vreemdeling, de weduwe en de wees, Vgl. Ex. 22, 20-22 het onrecht tegenover de dagloner. Vgl. Deut. 24, 14-15 Vgl. Jak. 5, 4

De zonde is een persoonlijke daad. Bovendien zijn wij mede verantwoordelijk voor zonden die door anderen begaan worden als wij eraan meewerken :
- door rechtstreeks en vrijwillig mee te werken;
- door ze te bevelen, aan te raden, te loven of goed te keuren;
- door ze niet bekend te maken of te verhinderen dat ze bekend worden, wanneer men ertoe gehouden is;
- door hen die kwaad doen, te beschermen.

Zo maakt de zonde de mensen tot medeplichtigen van elkaar, ze laat onder hen begeerlijkheid, geweld en onrecht heersen. De zonden veroorzaken sociale toestanden en roepen instellingen in het leven, die indruisen tegen de goddelijke goedheid. De "structuren van de zonde" zijn de uitdrukking en het gevolg van persoonlijke zonden. Ze brengen hun slachtoffers ertoe, op hun beurt kwaad te doen. In analoge zin zijn ze een "sociale zonde". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd, Reconciliatio et paenitentia (2 dec 1984), 16

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test