• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geloven in God alleen
Het geloof is op de eerste plaats een zich persoonlijk bekennen van de mens tot God; het is tegelijkertijd, en hiermee onlosmakelijk verbonden, de vrije instemming met geheel de waarheid die God geopenbaard heeft. In zoverre het christelijk geloof een zich persoonlijk bekennen tot God is en een instemming met de waarheid die Hij geopenbaard heeft, verschilt het van het geloof in een menselijke persoon. Het is juist en goed zich geheel aan God toe te vertrouwen en volstrekt te geloven in wat Hij zegt. Het zou ijdel en bedrieglijk zijn op een dergelijke manier in een schepsel te geloven. Vgl. Jer. 17, 5-6 Vgl. Ps. 40, 5 Vgl. Ps. 146, 3-4
Geloven in Jezus Christus, de Zoon van God
Voor een christen is geloven in God onlosmakelijk verbonden met geloven in Hem die Hij gezonden heeft, "zijn welbeminde Zoon", in wie Hij heel zijn welbehagen heeft (Mc. 1, 11); God heeft ons gezegd naar Hem te luisteren. Vgl. Mc. 9, 7 De Heer zelf heeft aan zijn apostelen gezegd: "Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij" (Joh. 14,1). Wij kunnen in Jezus Christus geloven, omdat Hijzelf God is, het vleesgeworden Woord: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen" (Joh. 1, 18). Aangezien Hij "de Vader gezien heeft" (Joh. 6, 46), is Hij de enige die Hem kent en Hem kan openbaren. Vgl. Mt. 11, 27
Geloven in de Heilige Geest

Men kan niet in Jezus Christus geloven zonder deel te hebben aan zijn Geest. Het is de Heilige Geest die aan de mensen openbaart wie Jezus is. Want "niemand kan zeggen 'Jezus is de Heer', tenzij door de Heilige Geest" (1 Kor. 12, 3). "De Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God (...). Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God" (1 Kor. 2, 10-11). God alleen kent God in zijn geheel. Wij geloven in de Heilige Geest, omdat Hij God is.

De Kerk houdt niet op haar geloof te belijden in één God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test